Zrýchlenie nákupu si žiada moderný online systém

Zhrnutie projektu

ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS je výrobcom rôznych komponentov do transformátorov, pričom takmer celú svoju produkciu vyváža do zahraničia. Jeho odberateľmi sú také spoločnosti ako Siemens, ABB, či GE. Elektronizáciou nákupných operácií spoločnosť odbúrala zložitý a administratívne náročný spôsob tvorby objednávok.

Výzvy a požiadavky

Pôvodný systém objednávok sa stával neprehľadným a neposkytoval informácie o aktuálnom stave jednotlivých procesov. Preto sa spoločnosť ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS rozhodla, že zo „starého sveta prejde do novej doby“. Znamenalo to zaviesť moderný systém tvorby nákupných dokladov a presunúť ich schvaľovanie mimo produkčný systém.

Podarilo sa jej to vďaka rozšíreniu informačného systému SOFTIP PROFIT PLUS. Základom riešenia je nákupný modul, v ktorom prebieha tvorba všetkých relevantných dokladov. Jednotliví používatelia majú pridelené príslušné role a prístupové práva.

Výsledky a prínosy

Prvým dokladom v tomto procese sú nákupné požiadavky. Vlastník požiadavky po jej zaevidovaní aktivuje schvaľovací proces. Následne po ich schválení sú k dispozícii pre manažéra nákupu, ktorý z nich pripravuje nákupné objednávky na konkrétnych dodávateľov. Podobne po uzavretí nákupnej objednávky sa aktivuje schvaľovací proces pre jej schválenie. Po schválení objednávky je možné ju odoslať príslušnému dodávateľovi.

Zrýchlenie a zefektívnenie procesu nákupu

Sprehľadnenie nákupných objednávok

Schvaľovanie nákupných dokladov kedykoľvek kdekoľvek

Archivácia schvaľovaných dokladov

Samotný schvaľovací proces zabezpečuje webová nadstavba SOFTIP APPROVAL, ktorá obojsmerne komunikuje s produkčným systémom. Manažérovi dovoľuje vydávať súhlasné (ale aj zamietavé) stanovisko i mimo pracoviska. Postačí mu na to tablet či mobil, do ktorého mu príde avízo na schválenie priamo do mailu. Z neho potom môže aktivovať samotné schválenie. Notifikácia o priebehu schvaľovania prebieha aj smerom k vlastníkovi dokladu.

Schvaľovací workflow možno pritom nastaviť na mieru požiadavkám zákazníka. V tomto prípade schvaľovanie nákupných objednávok prebieha podľa výšky finančnej hodnoty dokladu.

Priemysel

SOFTIP PROFIT PLUS

SOFTIP APPROVAL

„Vo vzťahu k našim, prevažne zahraničným partnerom musíme neustále garantovať kvalitu našej produkcie a zvyšovať efektivitu práce. Nový systém pre riadenie objednávok je nevyhnutným krokom k plneniu tohto cieľa.“

Ján Valkovič

ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS
generálny riaditeľ

Použité produkty a technológie

SOFTIP PROFIT PLUS

Najobľúbenejší slovenský podnikový informačný systém vyvinutý s dokonalou znalosťou domáceho trhu a hlavne dynamicky sa meniacej slovenskej legislatívy.

Ekonomika a financie

Obchodná logistika

Manažérske prehľady

SOFTIP APPROVAL

Aplikácia na zabezpečenie schvaľovania firemných dokladov pre neobmedzený počet používateľov, aj bez prístupu do ERP systému. K dispozícii kedykoľvek, kdekoľvek.

Schvaľovanie dokladov

Nahradenie papierovej evidencie

Archivácia dokladov i procesu

Ďalšie prípadové štúdie SOFTIP PROFIT PLUS

Dohodnite si konzultáciu

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie