Zrýchlenie nákupu si žiada moderný online systém

Profil zákazníka

ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS je výrobcom rôznych komponentov do transformátorov – zaoberá sa výrobou magnetických obvodov a izolačných komponentov. Takmer 100 % produkcie vyváža do zahraničia, jeho odberateľmi sú významné nadnárodné spoločnosti ako napr. Siemens, ABB, Ritz Instruments, GE, Schneider.

Zhrnutie projektu

Elektronizácia nákupných a dodávateľských operácií vo firmách sa stáva nevyhnutnosťou. Ponúka zjednodušenie, zrýchlenie a predovšetkým sprehľadnenie celého systému zadávania, spracovania a schvaľovania nákupných dokladov. Vďaka rozšíreniu informačného systému SOFTIP PROFIT PLUS môže tieto benefity využívať už aj spoločnosť ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS.

Zefektívnenie nákupu

Transparentné schvaľovanie

Bez ohľadu na miesto a čas

Archivácia schvaľovaných dokladov

Spoločnosť ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS sa rozhodla, že zo „starého sveta prejde do novej doby“. Znamenalo to zaviesť moderný systém tvorby nákupných dokladov a presunúť ich schvaľovanie mimo produkčný systém. Podarilo sa jej to vďaka rozšíreniu informačného systému SOFTIP PROFIT PLUS. Základom riešenia je nákupný modul, v ktorom prebieha tvorba všetkých relevantných dokladov. Jednotliví používatelia majú pridelené príslušné role a prístupové práva.

Prvým dokladom v tomto procese sú nákupné požiadavky. Vlastník požiadavky po jej zaevidovaní aktivuje schvaľovací proces. Následne po ich schválení sú k dispozícii pre manažéra nákupu, ktorý z nich pripravuje nákupné objednávky na konkrétnych dodávateľov. Podobne po uzavretí nákupnej objednávky sa aktivuje schvaľovací proces pre jej schválenie. Po schválení objednávky je možné ju odoslať príslušnému dodávateľovi.

Samotný schvaľovací proces zabezpečuje webová nadstavba SOFTIP APPROVAL, ktorá obojsmerne komunikuje s produkčným systémom. Manažérovi dovoľuje vydávať súhlasné (ale aj zamietavé) stanovisko i mimo pracoviska. Postačí mu na to tablet či mobil, do ktorého mu príde avízo na schválenie priamo do mailu. Z neho potom môže aktivovať samotné schválenie. Notifikácia o priebehu schvaľovania prebieha aj smerom k vlastníkovi dokladu.

„Schvaľovací workflow možno nastaviť na mieru požiadavkám zákazníka. V tomto prípade schvaľovanie nákupných objednávok prebieha podľa výšky finančnej hodnoty dokladu,“ vysvetľuje Dušan Homola, produktový manažér SOFTIP PROFIT PLUS.

ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS tak odbúrala zložitý a administratívne náročný spôsob tvorby objednávok.

Priemysel

SOFTIP PROFIT PLUS

„Pôvodný systém sa stával neprehľadným a neposkytoval informácie o aktuálnom stave jednotlivých procesov. Sme firma, ktorá takmer celú produkciu smeruje na zahraničné trhy, našimi partnermi sú spoločnosti ako Siemens, ABB či GE. Je preto nevyhnutné, aby sme neustále garantovali kvalitu našej produkcie, dodávok a zvyšovali efektivitu práce. Nový systém pre riadenie objednávok je nevyhnutným krokom k plneniu tohto cieľa.“

Ján Valkovič

ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS
generálny riaditeľ

Použité produkty a technológie

SOFTIP PROFIT PLUS

Najobľúbenejší slovenský podnikový informačný systém vyvinutý s dokonalou znalosťou domáceho trhu a hlavne dynamicky sa meniacej slovenskej legislatívy.

Ekonomika a financie

Obchodná logistika

Manažérske prehľady

Ďalšie prípadové štúdie SOFTIP PROFIT PLUS