SOFTIP FRP - finančné riadenie projektov

Informačný systém pre finančné riadenie projektov

Nič Vám neunikne!

Finančné riadenie projektov je riešenie spoločnosti SOFTIP, ktoré umožňuje komplexné riadenie a monitorovanie vývoja projektov, a najmä ich ekonomické hodnotenie podľa skutočných výdavkov. Tieto vlastnosti oceňujú predovšetkým štátne, ale aj súkromné organizácie, ktoré potrebujú sledovať reálny finančný stav projektov, čerpajú prostriedky zo štrukturálnych fondov, predkladajú žiadosti o nenávratné finančné príspevky a preukazujú oprávnenosť nákladov čerpaných na projekty.

Žiadne neoprávnené náklady

Zamedzte vzniku neoprávnených nákladových položiek, ktoré by následne musela znášať Vaša organizácia.

Podklady v reálnom čase

Majte neustálu kontrolu nad financiami projektu a podklady pre kontrolné orgány poskytujte v reálnom čase.

Minimálna prácnosť

Predkladajte oprávnené nákladové položky projektu pri kontrole NKÚ s minimálnou prácnosťou.

SOFTIP FRP umožňuje

Zamestnanci spoločnosti SOFTIP majú mnohoročné bohaté skúsenosti s implementáciou riešení pre finančné riadenie projektov v desiatkach organizácií a inštitúcií. Medzi našich zákazníkov patria významné spoločnosti predovšetkým z oblastí sociálnych vecí, kultúry a životného prostredia.

Komplexné riadenie a monitorovanie vývoja projektov a najmä ich ekonomické hodnotenie

Evidenciu projektov a projektového tímu
Evidenciu výdavkov a žiadostí o platbu
Evidenciu a členenie rozpočtu
Finančné hodnotenie plánu

Čo získate?

zamedzenie neoprávnených nákladov

odbúranie administratívnych nákladov

jednotnú správu projektov

okamžitý prístup k relevantným ekonomickým údajom projektov

elimináciu chýb typu nepreplatených osobných nákladov (dovolenky, PN, duplicitné vykazovanie ...) alokovaných na konkrétny projekt

rôzne formy kontroly napr. väzba na zmluvy a došlé faktúry

s možnosťou exportu údajov pracujte vo formáte, ktorý vám vyhovuje (MS Excel, MS Word, XML ai.).

získajte výhody z prepojenia s ďalšími aplikáciami SOFTIP (napr. SOFTIP IVO)

výhody cloudového riešenia bez starostí s technickými a systémovými prostriedkami či správou aplikácie

Podpora produktu

Pomôžem vám nájst odpovede na všetky dôležité otázky a spoznať detaily používania SOFTIP FRP.

Zoltán Špila

Vedúci kompetenčného centra Servis - divízia ESS

Dohodnite si konzultáciu k SOFTIP FRP

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie