SOFTIP POISTENIE - riadenie procesu poistných udalostí vo firmách

Informačný systém pre riadenie procesu poistných udalostí vo firmách

Likvidujte poistné udalosti s prehľadom

SOFTIP POISTENIE je aplikácia, ktorá slúži na evidenciu poistných zmlúv, predmetov ich poistenia a poistných rizík, evidenciu hlásení k poistným udalostiam, spracovanie agendy poistných udalostí a sledovanie ich plnenia. Všetko vrátane mailových notifikácií zodpovedným zamestnancom. Je určená pre organizácie, v ktorých sa vedie rozsiahlejšia agenda poistných udalostí a sleduje sa ich plnenie. Pozostáva z office aplikácie a mobilnej aplikácie.

Detailná evidencia zmlúv a hlásení

Evidencia poistných zmlúv, udalostí a hlásení poistných udalostí vrátane súradníc, dokumentov, mailovej komunikácie s poisťovňami a zodpovednými osobami.

Notifikácie a pripájanie dokumentov

Evidencia fotodokumentácie, iných súvisiacich dokumentov k zmluvám, hláseniam a udalostiam vrátane mailovej komunikácie s poisťovňami a zodpovednými osobami. Automatické zasielanie mailových notifikácií na určené mailové adresy pri výskyte dôležitých udalostí.

Efektívne sledovanie a vyhodnocovanie

Sledovanie a vyhodnocovanie plnení k poistným udalostiam, poistným zmluvám vrátane sledovania ich plnenia od poisťovní.

Dokladovanie škôd

Evidencia dokladovania škody k poistným udalostiam cez dodávateľské faktúry za práce pri odstraňovaní a minimalizácii rozsahu škôd.

Mobilná aplikácia

Slúži pre zaznamenanie a hlásenie poistnej udalosti na mieste poistnej udalosti. natívna aplikácia inštalovaná a spúšťaná v mobilnom zariadení, určená pre mobilné telefóny s OS Android verzie 4.2 alebo vyššej, prístupná cez webový prehliadač.

Zaeviduje poistnú udalosť z miesta vzniku

Zdokumentuje a pripojí k hláseniu

Zaznamená súradnice miesta poistnej udalosti

Odošle hlásenia a spustí mailové notifikácie

Office aplikácia

Slúži na evidovanie, realizáciu a sledovanie procesu vybavenia poistných udalostí a zabezpečuje:

evidenciu poistných zmlúv a súvisiacich dokumentov

evidenciu poistných hlásení

evidenciu poistných udalosti priamo z hlásenia

automatické pripojenie dokumentov a fotodokumentácie

mailové notifikácie povereným zamestnancom alebo poistným maklérom

sledovanie a dokladovanie škôd

evidenciu cudzích poistných udalosti a škôd na cudzom majetku

vyhodnocovanie poistných plnení k poistným udalostiam a poistným zmluvám

logovanie histórie mailových notifikácií a histórie zmien

Komu je určený?

Slúži pre všetky organizácie a firmy, v ktorých sa vedie rozsiahla agenda poistných udalostí a sleduje sa ich plnenie a ktoré:

spravujú majetok, kde je vysoké riziko vzniku škôd

spravujú majetok, ktorý je distribuovaný na rôznych miestach v teréne

majú početné množstvo poistných udalostí

potrebujú zrýchliť proces hlásenia a likvidácie poistnej udalosti

Podpora produktu

Pomôžem vám nájst odpovede na všetky dôležité otázky a spoznať detaily používania SOFTIP POISTENIE.

Zoltán Špila

Vedúci kompetenčného centra Servis - divízia ESS

Dohodnite si konzultáciu k aplikácii SOFTIP POISTENIE

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie