SOFTIP POISTENIE - riadenie procesu poistných udalostí vo firmách

Informačný systém pre riadenie procesu poistných udalostí vo firmách

Likvidujte poistné udalosti s prehľadom

SOFTIP POISTENIE je aplikácia, ktorá slúži na evidenciu poistných zmlúv, predmetov ich poistenia a poistných rizík, evidenciu hlásení k poistným udalostiam, spracovanie agendy poistných udalostí a sledovanie ich plnenia. Všetko vrátane mailových notifikácií zodpovedným zamestnancom. Je určená pre organizácie, v ktorých sa vedie rozsiahlejšia agenda poistných udalostí a sleduje sa ich plnenie. Pozostáva z office aplikácie a mobilnej aplikácie.

Detailná evidencia zmlúv a hlásení

Evidencia poistných zmlúv, udalostí a hlásení poistných udalostí vrátane súradníc, dokumentov, mailovej komunikácie s poisťovňami a zodpovednými osobami.

Notifikácie a pripájanie dokumentov

Evidencia fotodokumentácie, iných súvisiacich dokumentov k zmluvám, hláseniam a udalostiam vrátane mailovej komunikácie s poisťovňami a zodpovednými osobami. Automatické zasielanie mailových notifikácií na určené mailové adresy pri výskyte dôležitých udalostí.

Efektívne sledovanie a vyhodnocovanie

Sledovanie a vyhodnocovanie plnení k poistným udalostiam, poistným zmluvám vrátane sledovania ich plnenia od poisťovní.

Dokladovanie škôd

Evidencia dokladovania škody k poistným udalostiam cez dodávateľské faktúry za práce pri odstraňovaní a minimalizácii rozsahu škôd.

Mobilná aplikácia

Slúži pre zaznamenanie a hlásenie poistnej udalosti na mieste poistnej udalosti. natívna aplikácia inštalovaná a spúšťaná v mobilnom zariadení, určená pre mobilné telefóny s OS Android verzie 4.2 alebo vyššej, prístupná cez webový prehliadač.

Zaeviduje poistnú udalosť z miesta vzniku

Zdokumentuje a pripojí k hláseniu

Zaznamená súradnice miesta poistnej udalosti

Odošle hlásenia a spustí mailové notifikácie

Office aplikácia

Slúži na evidovanie, realizáciu a sledovanie procesu vybavenia poistných udalostí a zabezpečuje:

evidenciu poistných zmlúv a súvisiacich dokumentov

evidenciu poistných hlásení

evidenciu poistných udalosti priamo z hlásenia

automatické pripojenie dokumentov a fotodokumentácie

mailové notifikácie povereným zamestnancom alebo poistným maklérom

sledovanie a dokladovanie škôd

evidenciu cudzích poistných udalosti a škôd na cudzom majetku

vyhodnocovanie poistných plnení k poistným udalostiam a poistným zmluvám

logovanie histórie mailových notifikácií a histórie zmien

Komu je určený?

Slúži pre všetky organizácie a firmy, v ktorých sa vedie rozsiahla agenda poistných udalostí a sleduje sa ich plnenie a ktoré:

spravujú majetok, kde je vysoké riziko vzniku škôd

spravujú majetok, ktorý je distribuovaný na rôznych miestach v teréne

majú početné množstvo poistných udalostí

potrebujú zrýchliť proces hlásenia a likvidácie poistnej udalosti

Podpora produktu

Pomôžem vám nájst odpovede na všetky dôležité otázky a spoznať detaily používania SOFTIP POISTENIE.

Zoltán Špila

Vedúci kompetenčného centra Servis - divízia ESS

Dohodnite si konzultáciu k aplikácii SOFTIP POISTENIE

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie