AddOn Production - riadenie výroby v stredných a malých firmách pre SAP Business One

Efektívny nástroj pre prípravu, plánovanie a riadenie výroby, ktorý výrazne rozširuje funkcionalitu informačného systému SAP Business One.

Informačný systém pre malé a stredné výrobné firmy

AddOn Production rozširuje funkcionalitu SAP Business One o evidenciu a riadenie výroby. Tento AddOn vyvinula spoločnosť GT Systems 2 (od 1. 1. 2018 súčasť SOFTIP, a.s.) s cieľom optimalizovať riadenie výroby predovšetkým v malých a stredne veľkých firmách.

Rýchlosť a flexibilita

Komplexný prehľad o firemných procesoch od prvého kontaktu so zákazníkom cez objednávku, nákup a výrobu, až po dodávku hotového výrobku zákazníkovi.

Rast firmy vďaka správnym informáciám

Jednoduché riešenie umožňujúce mať neustály prehľad o stave výroby, vyťaženosti kapacít pracovísk, plnení noriem práce pracovníkov a ďalších relevantných veličinách.

Jednotné užívateľské prostredie

Užívateľské prostredie celého systému pracujúce nad spoločnou databázou a zjednodušuje prácu so systémom.

Prispôsobenie sa potrebám

Vďaka kontinuálnemu napojeniu procesov vo výrobe na štandardné procesy SAP® Business One sa flexibilne prispôsobí vašim potrebám.

Jednoduchý a výkonný

Jednoduchý a rýchly spôsob ako prejsť od cenovej ponuky a spracovania výrobnej dokumentácie, cez zadanie objednávky do výroby, až po rozdelenie práce pracovníkom a odhlásenie pridelenej práce cez čítačky čiarových kódov.

AddOn Production

Modul rozširujúci možnosti informačného systému SAP Business One je určený pre tvorbu technologických postupov, kusovníkov s možnosťou priradenia výkresovej dokumentácie a náradia, tvorbu variantnej a parametrickej dokumentácie, generovanie a sledovanie rozpracovanosti výrobných zákaziek, kalkulácie, kooperácie, porovnanie plánovaných a skutočných nákladov, prideľovanie práce a odvádzanie výroby s využitím snímačov čiarových kódov. K dispozícii sú rôzne výrobné výkazy, prehľad kapacít pre jednotlivé pracoviská, prehľad o zásobe práce podľa zadaných kritérií a mnohé ďalšie.

Prínosy AddOn Production

Nasadenia SAP Business One v kombinácii s AddOn Production vo firme prináša veľké množstvo výhod.

Správne informácie pre rast
Zníženie nákladov
Integrácia a mobilný prístup k dátam
Prispôsobenie sa potrebám

Moduly výrobnej dokumentácie

Kusovník
Technologický postup
Výkresová dokumentácia
Zmeny
Parametrická a variantná dokumentácia
Technická špecifikácia ceny

Moduly prípravy výroby

Harmonogram zákaziek
Plánovacia zákazka
Kapacity
Kalkulácie
Rozpracovanosť

Moduly riadenia výroby

Zásoba práce
Výrobná zákazka
Príjem a výdaj materiálu
Evidencia nezhodných výrobkov
Odvádzanie výroby
Korekcia odvádzaných časov

"Okamžitý prehľad o rozpracovanosti výroby, výrobných nákladoch a odvedenej práci robotníkov."

Ing. Miroslav Lazorík

prokurista, AWU Precision Slovakia k.s.

Podpora systému

Pomôžem vám nájsť odpovede na všetky dôležité otázky a spoznať detaily používania rozširujúceho riešenia pre riadenie výroby Addon Production

Miroslav Michálek

Produktový manažér
SAP Business One

Niekoľko vzorových obrazoviek z informačného systému


K 1. 1. 2018 došlo k zlúčeniu spoločností GT Systems 2, s.r.o. a SOFTIP, a. s.,
pričom GT Systems 2 zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou SOFTIP, a. s.
Nástupnícka spoločnosť SOFTIP, a. s. prevzala všetky práva a záväzky zlučovanej spoločnosti. Zamestnanci, produkty a zmluvné vzťahy GT Systems 2 sa stali súčasťou SOFTIP-u, vrátane starostlivosti o zákazníkov.

Medzi našich zákazníkov patria:


Do konca roka 2017 kedy sa spoločnosť GTSystems 2 stala súčasťou SOFTIPu prebiehali implementácie pod 2 hlavičkami:

Implementácie pod hlavičkou SOFTIP, a.s.
DIN Technik; Lutz; Poly; Tuchyna Vytahy; Stavex; DKI Plast; OMNIA KLF; Attack

Implementácie pod hlavičkou GTSystems 2, s.r.o.
Relax 2000; EXAL; AWU Precision; Canor; Pipeco; Qproduct; Hirjak Hardwood; MAD; VAS; Global Business; VVED; CPS; ...


Dohodnite si konzultáciu k Addon Production

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie