AddOn Production - riadenie výroby v stredných a malých firmách pre SAP Business One

Efektívny nástroj pre prípravu, plánovanie a riadenie výroby, ktorý výrazne rozširuje funkcionalitu informačného systému SAP Business One.

Informačný systém pre malé a stredné výrobné firmy

AddOn Production rozširuje funkcionalitu SAP Business One o evidenciu a riadenie výroby. Tento AddOn vyvinula spoločnosť GT Systems 2 (od 1. 1. 2018 súčasť SOFTIP, a.s.) s cieľom optimalizovať riadenie výroby predovšetkým v malých a stredne veľkých firmách.

Rýchlosť a flexibilita

Komplexný prehľad o firemných procesoch od prvého kontaktu so zákazníkom cez objednávku, nákup a výrobu, až po dodávku hotového výrobku zákazníkovi.

Rast firmy vďaka správnym informáciám

Jednoduché riešenie umožňujúce mať neustály prehľad o stave výroby, vyťaženosti kapacít pracovísk, plnení noriem práce pracovníkov a ďalších relevantných veličinách.

Jednotné užívateľské prostredie

Užívateľské prostredie celého systému pracujúce nad spoločnou databázou a zjednodušuje prácu so systémom.

Prispôsobenie sa potrebám

Vďaka kontinuálnemu napojeniu procesov vo výrobe na štandardné procesy SAP® Business One sa flexibilne prispôsobí vašim potrebám.

Jednoduchý a výkonný

Jednoduchý a rýchly spôsob ako prejsť od cenovej ponuky a spracovania výrobnej dokumentácie, cez zadanie objednávky do výroby, až po rozdelenie práce pracovníkom a odhlásenie pridelenej práce cez čítačky čiarových kódov.

AddOn Production

Modul rozširujúci možnosti informačného systému SAP Business One je určený pre tvorbu technologických postupov, kusovníkov s možnosťou priradenia výkresovej dokumentácie a náradia, tvorbu variantnej a parametrickej dokumentácie, generovanie a sledovanie rozpracovanosti výrobných zákaziek, kalkulácie, kooperácie, porovnanie plánovaných a skutočných nákladov, prideľovanie práce a odvádzanie výroby s využitím snímačov čiarových kódov. K dispozícii sú rôzne výrobné výkazy, prehľad kapacít pre jednotlivé pracoviská, prehľad o zásobe práce podľa zadaných kritérií a mnohé ďalšie.

Prínosy AddOn Production

Nasadenia SAP Business One v kombinácii s AddOn Production vo firme prináša veľké množstvo výhod.

Správne informácie pre rast
Zníženie nákladov
Integrácia a mobilný prístup k dátam
Prispôsobenie sa potrebám

Moduly výrobnej dokumentácie

Kusovník
Technologický postup
Výkresová dokumentácia
Zmeny
Parametrická a variantná dokumentácia
Technická špecifikácia ceny

Moduly prípravy výroby

Harmonogram zákaziek
Plánovacia zákazka
Kapacity
Kalkulácie
Rozpracovanosť

Moduly riadenia výroby

Zásoba práce
Výrobná zákazka
Príjem a výdaj materiálu
Evidencia nezhodných výrobkov
Odvádzanie výroby
Korekcia odvádzaných časov

"Okamžitý prehľad o rozpracovanosti výroby, výrobných nákladoch a odvedenej práci robotníkov."

Ing. Miroslav Lazorík

prokurista, AWU Precision Slovakia k.s.

Podpora systému

Pomôžem vám nájsť odpovede na všetky dôležité otázky a spoznať detaily používania rozširujúceho riešenia pre riadenie výroby Addon Production

Miroslav Michálek

Produktový manažér
SAP Business One

Niekoľko vzorových obrazoviek z informačného systému


K 1. 1. 2018 došlo k zlúčeniu spoločností GT Systems 2, s.r.o. a SOFTIP, a. s.,
pričom GT Systems 2 zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou SOFTIP, a. s.
Nástupnícka spoločnosť SOFTIP, a. s. prevzala všetky práva a záväzky zlučovanej spoločnosti. Zamestnanci, produkty a zmluvné vzťahy GT Systems 2 sa stali súčasťou SOFTIP-u, vrátane starostlivosti o zákazníkov.

Medzi našich zákazníkov patria:


Do konca roka 2017 kedy sa spoločnosť GTSystems 2 stala súčasťou SOFTIPu prebiehali implementácie pod 2 hlavičkami:

Implementácie pod hlavičkou SOFTIP, a.s.
DIN Technik; Lutz; Poly; Tuchyna Vytahy; Stavex; DKI Plast; OMNIA KLF; Attack

Implementácie pod hlavičkou GTSystems 2, s.r.o.
Relax 2000; EXAL; AWU Precision; Canor; Pipeco; Qproduct; Hirjak Hardwood; MAD; VAS; Global Business; VVED; CPS; ...


Dohodnite si konzultáciu k Addon Production

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie