Anonymizácia osobných údajov

Špecializovaný modul, ktorý centralizuje požiadavky na anonymizáciu alebo výmaz osobných údajov do jednej spoločnej aplikácie a poskytuje tak komfortné zabezpečenie celého procesu.

Komfortné naplnenie požiadaviek GDPR

Anonymizácia osobných údajov automatizovaným spôsobom

Modul anonymizácia osobných údajov je nová aplikácia, ktorá v aplikáciách SOFTIP PROFIT PLUS a SOFTIP HR PLUS zabezpečuje proces anonymizácie osobných údajov automatizovaným spôsobom a umožní zhotoviť výpis osobných údajov pre dotknutú osobu. Modul umožňuje centralizovať požiadavky na anonymizáciu alebo výmaz osobných údajov do jedného spoločného modulu.

Okruh osobných údajov je možné na základe požiadavky prispôsobiť špeciálnym požiadavkám zákazníka, ktorý ako prevádzkovateľ vyšpecifikuje ďalšie vlastné údaje pre zaradenie do procesu anonymizácie.

Príprava anonymizácie

Na tento účel je určená samostatná služba Záznamy na anonymizáciu a Tlač podkladu anonymizácie. Výstupom je zoznam dotknutých osôb, ktorých údaje je potrebné anonymizovať na záznamoch spadajúcich do skupiny pre vykonávanú anonymizáciu.

Simulácia anonymizácie

Simulácia vykoná predpisy zo zvolenej skupiny s tým, že na konci sa vykoná návrat transakcie (ROLLBACK) a zmeny sa nevykonajú. Slúži na kontrolu vykonateľnosti a prehľadu, ktoré dáta a akým spôsobom budú anonymizované.

Anonymizácia údajov

Vykoná sa pre dotknuté osoby, ktoré používateľ označí vo vyselektovanom zozname. Anonymizáciou budú osobné údaje nahradené anonymnými hodnotami alebo môžu byť údaje vymazané. Anonymizáciu je možné vykonať len pre záznamy, ktorým skončila lehota platná pre ich uchovávanie. Lehoty pre uchovávanie údajov sú definované parametrom. 

Vygenerovanie protokolu

Vygenerovanie protokolu o vykonanej anonymizácii, vykonanie logovania vykonanej anonymizácie.

Proces anonymizácie je nevratný

Anonymizovaný údaj je osobný údaj upravený do takej formy, v ktorej ho nemožno priradiť dotknutej osobe, ktorej sa týka.

Postup anonymizácie

Anonymizácia sa vykonáva pre označené údaje a pre označené záznamy dotknutých osôb.

Podmienky pre vykonanie anonymizácie

Jednotlivé údaje, ktoré sú určené pre anonymizáciu, sú zoskupené do logických skupín. Údaje v rámci jednej skupiny sú anonymizované súčasne. Pre skupinu údajov je možnosť určiť retenčnú lehotu uchovávania údajov. Anonymizovať je možné len údaje, ktoré spĺňajú podmienku uplynutia stanovenej retenčnej lehoty uchovávania údajov.

Zoskupenie do skupín
Stanovenie retenčnej hodnoty
Príklad logických skupín

Metódy anonymizácie

Anonymizácia údajov v jednotlivých skupinách sa bude vykonávať podľa nastavených metód anonymizácie:

Fyzické zmazanie záznamu
Nahradenie hodnotou
Nahradenie konštantou

Anonymizácia osobných údajov

Modul pre informačný systém SOFTIP PROFIT PLUS a SOFTIP HR PLUS, ktorý prehľadne a komfortne centralizuje administráciu procesov pre zabezpečenie Anonymizácie osobných údajov v zmysle nariadenia GDPR.

Skupiny pre anonymizáciu údajov v oblasti riadenia ľudských zdrojov

V rámci jednotlivých skupín je možné vykonať anonymizáciu pre nasledovné údaje:

Personalistika a mzdy – osobné údaje zamestnanca
Evidencia príspevkov sociálneho fondu
Evidencia ochranných pracovných prostriedkov
Evidencia vzdelávacích aktivít
Doklady a dokumenty zamestnanca
Evidencia uchádzačov o zamestnanie
Fotografia a vzorový podpis
Dochádzková karta
Ročné zúčtovanie dane

Skupiny pre anonymizáciu údajov v oblasti riadenia logistických procesov

V rámci jednotlivých skupín je možné vykonať anonymizáciu pre nasledovné údaje:

Sklad
Odberateľské objednávky
Nákup
Expedícia
Fakturácia
Dodacie listy
Doprava

Skupiny pre anonymizáciu údajov v oblasti riadenia ekonomických procesov

V rámci jednotlivých skupín je možné vykonať anonymizáciu pre nasledovné údaje:

Účtovníctvo
Financovanie
Daň z pridanej hodnoty
Saldokonto
Pokladnica
Dodávatelia
Cestovné príkazy
Obstaranie majetku
Dlhodobý majetok
Drobný dlhodobý majetok
Inventúry

Dotknutá osoba

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom.

V zmysle nariadenia GDPR na účely uplatnenia práva na informácie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby modul poskytuje možnosti:

Vyhľadanie dotknutej osoby

na základe zadania údajov - priezvisko, meno, rodné číslo alebo osobné číslo

Vytlačiť zoznam

osobných údajov evidovaných pre dotknutú osobu

Vytlačiť hodnoty

osobných údajov evidovaných pre dotknutú osobu

Anonymizácia osobných údajov

Modul pre informačný systém SOFTIP PROFIT PLUS a SOFTIP HR PLUS, ktorý prehľadne a komfortne centralizuje administráciu procesov pre zabezpečenie Anonymizácie osobných údajov v zmysle nariadenia GDPR.

Mám záujem o modul Anonymizácia osobných údajov

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie