Výročné správy

Nemusíme nič prikrášľovať. Môžeme sa smelo oprieť o fakty.

Archív

Výročná správa prináša prehľad najvýznamnejších udalostí v spoločnosti SOFTIP za príslušný rok. Uložená je v Registri účtovných závierok spravovanom Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Výročné správy v Power BI

Vybrané ekonomické ukazovatele spoločnosti SOFTIP z výročných správ prezentované prostredníctvom dashboardov Microsoft Power BI.