Namiesto excelovských tabuliek MES systém na mieru

Zhrnutie projektu

Mnohé firmy nahrádzajú tradičné evidencie modernými nástrojmi, ktoré minimalizujú chybovosť, šetria čas aj peniaze. Spoločnosť MONDI SCP, ktorá je najväčším spracovateľom dreva a najväčším výrobcom buničiny a papiera na Slovensku, sa pre tento krok rozhodla v oblasti plánovania a riadenia procesov pre výrobu a expedíciu buničiny.

Výzvy a požiadavky

Nový systém MES for Pulp Dryer (Manufacturing Execution System pre vysušovací stroj na buničinu) vyvinula spoločnosť SOFTIP na báze jej komplexného produktu SOFTIP PROFIT PLUS.

Pri špecifikácií požiadaviek na MES systém sme vychádzali z existujúcich riešení na strediskách zaoberajúcich sa výrobou papiera. Flexibilita produktu SOFTIP PROFIT PLUS umožnila jeho jednoduché prispôsobenie požiadavkám a štandardom MONDI SCP, prepojenie na riadiaci systém baliacej linky vysušovacieho stroja a na systém SAP.

Výsledky a prínosy

Jedným z hlavných prínosov jeho nasadenia v MONDI SCP bola automatizácia zberu dát z výrobného procesu s minimálnymi zásahmi ľudského faktora.

Automatizácia evidencie výroby

Identifikácia prostredníctvom čiarových kódov

Využitie mobilných zariadení (tabletov)

Minimalizácia chýb spôsobených ľudským faktorom

Manažment aj oprávnení pracovníci teraz dokážu efektívne plánovať výkon vysušovacieho stroja na základe požiadaviek odbytu a kapacít skladov, sledovať kvalitu výstupov vysušovacieho stroja, automaticky ich expedovať na sklad, evidovať požiadavky na internú spotrebu aj externé objednávky s automatickým importom zo systému SAP a pružne riadiť expedíciu buničiny zo skladu s využitím mobilných zariadení a identifikácie čiarovými kódmi. Samozrejmosťou je reporting z jednotlivých procesov.

S prepojením na procesný riadiaci systém vysušovacieho stroja a na informačný systém SAP je zabezpečená nepretržitá funkčnosť riešenia 24 hodín denne. Ide pritom o jedinečné riešenie schopné prispôsobiť sa meniacim nárokom používateľov. Na všetkých úrovniach procesu ponúka v reálnom čase potrebné informácie pre operatívne rozhodovanie a riadenie výroby a expedície.

Odbúraním ručného zadávania vstupov z/do IS SAP sa tiež minimalizovali riziká vzniku chýb.

Priemysel

SOFTIP PROFIT PLUS

„Som rada, že v širokom portfóliu firiem zaoberajúcich sa riadením procesu zberu dát a expedície vysušenej buničiny uspela slovenská firma. Oceňujem najmä zjednodušenie procesu, vynikajúcu komunikáciu a hlavne, že systém je „user friendly“.

Silvia Kloptová

MONDI SCP
vedúca výroby vysušovacieho stroja

„Hlavný prínos MES systému vidím v automatizácii evidencie výroby, ako aj v zjednodušení expedície použitím aplikácie v tabletoch a evidencii expedovaných unitov čítaním čiarových kódov.“

Jozef Ballo

MONDI SCP
projektový manažér

Použité produkty a technológie

SOFTIP PROFIT PLUS

Najobľúbenejší slovenský podnikový informačný systém vyvinutý s dokonalou znalosťou domáceho trhu a hlavne dynamicky sa meniacej slovenskej legislatívy.

Ekonomika a financie

Obchodná logistika

Manažérske prehľady

Ďalšie prípadové štúdie SOFTIP PROFIT PLUS

Dohodnite si konzultáciu

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie