Letecké opravovne Trenčín, a.s.

SOFTIP MONACO a SOFTIP PROFIT PLUS. Ideálne riešenie pre LOTN.

Zhrnutie projektu

Letecké opravovne Trenčín, a.s, sú spoločnosťou založenou v roku 1949 za účelom opravy leteckej, pozemnej letiskovej techniky a techniky protivzdušnej ochrany. Údržba a servis leteckej techniky zahŕňa procesy, v ktorých nie je priestor na žiadnu chybu v postupoch ani použitých materiáloch. Dôležitým procesom, ktorý bolo potrebné pokryť bola oblasť nálezov pre údržbu, pri ktorom sa postupuje podľa predpísanej dokumentácie, napr. generálna oprava lietadla. Na proces nálezov sú následne naviazané procesy dodatkov k nálezom, v ktorých sa zohľadňuje potreba práce a materiálu pri dodatočných obhliadkach techniky. Ideálnym riešením v tomto prípade kombinácia a spolupráca dvoch produktov, SOFTIP MONACO a SOFTIP PROFIT PLUS.

Výzvy a požiadavky

Zákazník používal informačné systémy od rôznych výrobcov. Viaceré údaje sa tak do systémov vkladali duplicitne. Navyše aplikácia pre technologickú prípravu servisných postupov a výroba náhradných dielov nebola prepojená so servisnou aplikáciou. Výber dodávateľa informačného systému bol v gescii externej poradenskej spoločnosti, ktorá spracovala rozsiahlu dokumentáciu požiadaviek a procesov, po ktorých nasledoval proces prezentácie riešení a výberu dodávateľa. Ním sa stal SOFTIP.

Hlavné požiadavky:


 • nahradiť IS od rôznych dodávateľov kompletným integrovaným riešením,

 • okrem výrobnej dokumentácie zabezpečiť tiež evidenciu aj tzv. opravárenskej dokumentácie, ktorá sa evidovala vo forme textových editorov,

 • pokryť proces nálezov a dodatkov nálezov v oblasti údržby leteckej techniky,

 • zabezpečiť automatické zaplánovanie výroby náhradných dielov potrebných pre údržbu leteckej techniky,

 • online podpora pre oddelenie zásobovania, so zobrazením kumulovaných potrieb pre objednanie a ich detailné rozpady na zdroje požiadaviek a objednávok,

 • sledovanie všetkých materiálov a vyrábaných náhradných dielov podľa šarže a dátumu expirácie,

 • schvaľovanie dokumentácie v spoločnom systéme pre SOFTIP MONACO, logistické a výrobné procesy v SOFTIP PROFIT PLUS,

 • sledovanie materiálových tokov podľa kvality, vstupnej kontroly a úložných miest,

 • zapracovanie procesu dispečingu do materiálového zásobovania údržby a výroby,

 • zákazkové vyhodnotenie v ekonomickej časti informačného systému,

 • CRM modul pre spracovanie obchodnej ponuky.

Výsledky a prínosy


 • do aplikácie VYR2 sa dopracovali evidencie, procesy nálezov a ich dodatkov,

 • z hľadiska výrobných a údržbových príkazov sa sledujú dva procesy,

 • prepojenie s aplikáciou sa rozšírilo o oblasť CRM, evidencie zákaziek a schvaľovania,

 • vystavené doklady objednávok, interných objednávok sa schvaľujú v prostredí SOFTIP MONACO,

 • proces zakladania materiálových položiek je dvojstupňový, kde najskôr vzniká požiadavka na zaradenie položky v SOFTIP MONACO, následne prebehne v SOFTIP PROFIT PLUS jej spracovanie a pridelenie nomenklatúry,

 • povolenie a následný proces výdaja materiálov na zákazky prebieha v novej evidencii "Dispečing",

 • pri výdaji materiálu zo zásob je každý materiál označený štítkom s označením položky, zákazky, šarže a expirácie,

 • všetok príjem materiálu prechádza systémovo cez vstupnú kontrolu,

 • dopracoval sa nový systém kalkulácií pre oblasť výroby náhradných dielov, pri ktorom dochádza k spočítaniu všetkých nákladov tesne pred odvodom na sklad,

 • pre účtovanie nedokončenej výroby sa zapracovali nové algoritmy, ktoré zohľadňujú potreby evidencie údržby a evidencie výroby,

 • pre oblasť údržby majetku sa vytvorila nová webová aplikácia UMA.

Integrácia technologických postupov údržby a výroby s evedenciou výrobných procesov

Odhlasovanie práce údržby a výroby v skutočných časoch a ich porovnanie s kalkulovanými hodnotami

Digitalizácia procesov nálezov a dodatkov k nálezom

Online sledovanie materiálových tokov

Elektronické schvaľovanie nákupu materiálu, dodávateľských faktúr

Priemysel

SOFTIP MONACO

SOFTIP PROFIT PLUS

"Pri implementácii projektu v LOTN sme získali nové poznatky z oblasti údržby leteckej techniky. Dopracovali sme viacero nových evidencií a funkcionalít, výrazne sme rozšírili integráciu procesov SOFTIP MONACO a SOFTIP PROFIT PLUS. "

Ján Kapoun

SOFTIP, a.s.
Vedúci KC Výroba

Použité produkty a technológie

SOFTIP MONACO

Technický informačný systém novej generácie určený pre tvorbu, evidenciu a archiváciu technickej dokumentácie a následné plánovanie a riadenie výroby.

Konštrukcia

Technológia

Moduly pre obchod

SOFTIP PROFIT PLUS

Najobľúbenejší slovenský podnikový informačný systém vyvinutý s dokonalou znalosťou domáceho trhu a hlavne dynamicky sa meniacej slovenskej legislatívy.

Ekonomika a financie

Obchodná logistika

Manažérske prehľady

Dohodnite si konzultáciu k Informačnému systému MONACO

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie