Business
intelligence

Biznis je o správnych rozhodnutiach v správnej chvíli. Komplexné informácie pre manažérske plánovanie a rozhodovanie Vám rýchlo a jednoducho poskytne manažérsky informačný systém kategórie Business Intelligence, SOFTIP MIS.

SOFTIP MIS - iba jedna verzia pravdy

Manažérsky informačný systém SOFTIP MIS prináša vrcholovým manažérom a ostatným riadiacim pracovníkom relevantné informácie zo všetkých dostupných dátových zdrojov nezávislých na produkčnom informačnom systéme pre podporu rozhodovania. Prostredníctvom tohto BI riešenia sú riadiaci pracovníci na všetkých stupňoch riadenia informovaní o výsledkoch svojho oddelenia. Získané dáta sú pritom plne konzistentné, teda existuje len jedna “verzia pravdy” v celej spoločnosti.

Veľké objemy dát v zrozumiteľnej forme

Potrebné údaje sú z dátových skladov importované do tzv. OLAP kociek, ktoré umožňujú usporiadať veľké objemy dát tak, aby boli dostupné rýchlo a v zrozumiteľnej forme.

Rýchla a nenáročná implementácia

Predkonfigurovaná rýchlo implementovateľná verzia SOFTIP MIS vyžaduje minimálnu náročnosť ako zo strany personálnych, tak i finančných zdrojov.

Konsolidácia údajov z rôznych IS

Systém môže importovať údaje zo SOFTIP PROFIT PLUS, SAP alebo akéhokoľvek iného produkčného IS. Dokonca je schopný integrovať štruktúrované údaje z pomocných evidencií vedených napr. v MS Excel.

Dashboardy pre podporu rozhodovania

SOFTIP Dashboards sú prehľadné a informačne bohaté dashboardy pre manažérov a firemných používateľov naprieč platformami a zariadeniami. Pre vizualizáciu údajov sa používajú rôzne grafické prvky ako grafy, dátové karty, teplomery, mapy a pod.

Kľúčové vlastnosti SOFTIP MIS

Ak má Vaše podnikanie priniesť želaný efekt, potrebujete dokonale poznať aktuálny stav a vývoj Vašej firmy. A hoci Vás intuícia a skúsenosti ešte nikdy nesklamali, je nevyhnutné mať pevnú oporu v korektných dátach.

Systém overený praxou

Zamestnanci spoločnosti SOFTIP majú mnohoročné skúsenosti s implementáciou SOFTIP MIS vo viac ako 100 spoločnostiach (od roku 1999 na platforme MS).

Rýchla dostupnosť informácií
Automatizácia zberu údajov
Intuitívne prostredie
Jednotná údajová základňa
Spracovanie viacerých firiem
Otvorenosť pre budúci rozvoj
Pracovné obrazovky (dashboardy)
Dostupné aj na mobilných zariadeniach

Štandardizované riešenie nad IS SOFTIP PROFIT PLUS

Obsahuje moduly, ktoré je možné následne rozširovať alebo pridávať k nim ďalšie moduly z iných oblastí, či už nad systémom SOFTIP PROFIT PLUS alebo aj nad inými IS, ktoré sú schopné poskytnúť potrebné dáta.

Súvaha
Výsledovka
Plánovanie
Saldokonto
Predaj
HR
Finančné ukazovatele
Analýza nákladov a výnosov
Investičný majetok

Možnosti vizualizácie dát

SOFTIP BI je kombinácia dátového skladu SOFTIP DWH a používateľského rozhrania Power BI od Microsoftu. SOFTIP DWH zabezpečuje vytvorenie konzistentnej, pravidelne automaticky aktualizovanej údajovej základne. Power BI dashboardy čerpajú údaje z tejto údajovej základne a poskytujú používateľom pohľad na dôležité ukazovatele spoločnosti. Dashboardy sú k dispozícií na všetkých svojich zariadeniach - desktopoch, telefónoch, tabletoch. Ukážky v tejto demoverzií sú príkladmi dashboardov z rôznych oblastí - dashboardy sa vytvárajú na mieru pre jednotlivých manažérov na základe analýzy ich potrieb.

"Je veľkým prínosom najmä pri porovnávaní predchádzajúcich období, ako aj pri plánovaní"

Darina Mokráňová

výkonná riaditeľka INDEX NOSLUŠ s.r.o

Súvisiace prípadové štúdie

Podpora systému

Pomôžem vám nájsť odpovede na všetky dôležité otázky a spoznať detaily používania SOFTIP Manažérskych informačných systémov.

Igor Gašparík

Produktový manažér
SOFTIP MIS


22.05.2017 - Administratívne náročné, komplikované a zdĺhavé výkazníctvo? Moderné IT nástroje nás dokážu od tejto povinnosti odbremeniť. Dôkazom je SAD Dunajská Streda, ktorá vďaka automatizácii tejto agendy ušetrí mesačne tri dni práce. Vďačí za to nasadeniu manažérskeho informačného systému SOFTIP MIS. To prinieslo nielen výraznú úsporu času, ale aj zníženie rizika vzniku chýb či otvorilo nové možnosti v sledovaní dôležitých ekonomických ukazovateľov.

06.09.2016 - Detailný prehľad o personalistike. Aj tak by sa dalo charakterizovať nasadenie rozšíreného balíka SOFTIP MIS MPP v INDEX NOSLUŠ. Potvrdzuje to spokojnosť jednej z najvýznamnejších pracovno-personálnych spoločností na Slovensku s riešeniami SOFTIP.

06.05.2015 - Ak chce spoločnosť efektívne riadiť svoje výrobné a obchodné procesy, potrebuje moderný manažérsky informačný systém. Obzvlášť, ak sa jedná o firmu, ktorá 80 percent svojej produkcie exportuje do zahraničia.


Do MIS môžu vstupovať údaje z rôznych primárnych zdrojov – môže to byť SOFTIP PROFIT PLUS, SAP ale aj akýkoľvek iný IS, ktorý dokáže poskytnúť potrebné dáta. Môžu to byť aj dáta, ktoré sú evidované iba v súboroch (napr. plány v MS Excel). Potrebné údaje sú z týchto dátových zdrojov periodicky (napríklad každú noc) automatizovane importované do dátového skladu. Už nad dátovým skladom je možné robiť základné reporty.


Dáta z dátového skladu sú však kvôli ešte efektívnejšiemu prístupu k nim importované (tiež automatizovane) do tzv. OLAP kociek. OLAP (Online Analytical Processing) je technológia uloženia dát v databáze, ktorá umožňuje usporiadať veľké objemy dát tak, aby boli dáta prístupné a zrozumiteľné používateľom zaoberajúcim sa ich analýzou. Používatelia sa potom prostredníctvom klientskych aplikácií pripájajú na OLAP kocky a tvoria potrebné analýzy, reporty, porovnania.


Je to nástroj na tvorbu webových reportov. Tento nástroj okrem iného umožňuje automatické zasielanie reportov používateľom formou mailu.


Od verzie 2010 sú v ňom implementované funkcie umožňujúce efektívny prístup k údajom v OLAP kockách, tým pádom predstavuje najrozšírenejší nástroj pre prezentáciu dát.


Dohodnite si konzultáciu k Business Intelligence

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie