Riadený regálový
sklad s mobilným
skladníkom

Zhrnutie projektu

Berndorf Sandrik je spoločnosťou s vyše 175-ročnou tradíciou výroby a predaja príborov a potrieb pre stolovanie. Zavedenie mobilného riešenia pre oblasť manažmentu skladových operácií prinieslo tomuto európskemu lídrovi, ktorý svoje výrobky dodáva aj na trhy v Česku, Rakúsku, Maďarsku, Švajčiarsku, Poľsku, Nemecku, Rusku či v Japonsku viacero benefitov.

Výzvy a požiadavky

Najdôležitejšími požiadavkami Berndorf Sandrik v tejto oblasti bolo online prepojenie na produkčný systém, sledovanie uloženia tovaru po pozíciách a samozrejme zvýšenie efektivity práce pri skladových operáciách. Toto všetko našiel v aplikácii SOFTIP Mobilný skladník.

Nové mobilné riešenie pre riadenie regálového skladu vyvinula spoločnosť SOFTIP ako nadstavbu nad produkčným informačným systémom SOFTIP PROFIT PLUS. Po technickej stránke bolo riešenie SOFTIP Mobilný skladník vyvinuté na báze natívnej aplikácie pre mobilné zariadenia pracujúce na OS Android, pričom aktualizácia softvéru sa realizuje cez Google Play. Súčasťou zariadení je integrovaný snímač čiarového kódu a WiFi komunikácia.

Výsledky a prínosy

Samotná aplikácia poskytuje intuitívny a používateľsky jednoduchý softvérový nástroj, určený pre všetkých pracovníkov, ktorí sa zúčastňujú procesov súvisiacich s pohybom tovaru v skladových priestoroch. Mobilný skladník im umožňuje pomocou PDA zariadení efektívne a pohodlne vykonávať všetky skladové operácie, a to od prijatia tovaru na sklad, na pozície, až po jeho vyskladnenie podľa odberateľských objednávok.

Zrýchlenie tvorby skladových pohybov a inventúr

Aktívne využívanie identifikácie pomocou čiarových kódov

Minimalizácia chýb spôsobených ľudským faktorom

Odbúranie papierovej evidencie

Pracovník skladu jednoduchým spôsobom - nasnímaním čiarového kódu verifikuje položky a potvrdzuje ich množstvo. Aplikácia automaticky generuje pohyby do produkčného skladového systému. Použitím identifikácie a verifikácie pomocou čiarového kódu sa minimalizujú chyby spôsobené ľudským faktorom. Skladník má pritom v reálnom čase prehľad o stave zásob položiek a ich umiestnení na úložných miestach v sklade. A to všetko mimo produkčného systému, na hociktorom mieste v sklade.

Veľmi zaujímavou a originálnou funkčnosťou je operácia balenie komponentov do zostáv výrobkov.

SOFTIP Mobilný skladník umožňuje tiež zaznamenávať časové trvanie jednotlivých operácií vyskladnenia, čím sa dá získať prehľad o časovej náročnosti operácií pre jednotlivé obchodné prípady. Získaním priemernej doby vyskladnenia na položku tak Berndorf Sandrik vie predpokladať dobu vyskladnenia na príslušné obchodné prípady. Zároveň je možné túto informáciu získať podľa pracovníkov skladu.

Priemysel

SOFTIP PROFIT PLUS

Mobilný skladník

„Odstránili sme 100% neefektívnej práce, čo nám dáva možnosť plne sa koncentrovať len na to, čo je dôležité."

Štefan Janček

Berndorf Sandrik
Konateľ

Použité produkty a technológie

SOFTIP PROFIT PLUS

Najobľúbenejší slovenský podnikový informačný systém vyvinutý s dokonalou znalosťou domáceho trhu a hlavne dynamicky sa meniacej slovenskej legislatívy.

Ekonomika a financie

Obchodná logistika

Manažérske prehľady

Mobilný skladník

Mobilná aplikácia pre OS Android určená pre efektívne a pohodlné vykonávanie skladových operácií s online väzbou na skladový produkčný systém.

Snímač čiarového kódu

Rýchle inventúry

Prehľad o produktivite

Ďalšie prípadové štúdie SOFTIP PROFIT PLUS

Dohodnite si konzultáciu

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie