SOFTIP KONSOLIDÁCIA - rýchle a opakované zostavenie konsolidačného balíka

Informačný systém pre rýchle a opakované zostavenie konsolidačného balíka

Verejná správa

Rýchle a opakované zostavenie konsolidačného balíka!

SOFTIP KONS je informačný systém, ktorý umožňuje rýchle a opakované zostavenie konsolidačného balíka v zmysle legislatívy. V závislosti od rozsahu údajov, správneho nastavenia definícií, je balík možné zostaviť už do 1 hodiny. Tým je vytvorený priestor na vecnú kontrolu a zvýšenie kvality vykázaných údajov.

Centrálna konsolidovaná databáza

SOFTIP KONS umožňuje automatické zhrávanie a agregovanie údajov do jednej centrálnej konsolidovanej databázy.

Odsúhlasovanie účtovných transakcií

Systém umožňuje odsúhlasovanie vzájomných účtovných transakcií prostredníctvom odsúhlasovacieho formuláru.

Tvorba reportov a import z nich

Umožňuje vytvorenie základných reportov, ktoré sú predpísané MF SR a automatický import údajov z reportov priamo do súboru konsolidovaného balíka, z ktorého ich je možné vyexportovať a odoslať do IS JÚŠ.

Komplexný pohľad

Vďaka vytvoreniu konsolidačných algoritmov zabezpečuje komplexný pohľad na konsolidované údaje.

SOFTIP KONS

SOFTIP KONS patrí do skupiny nadstavbových informačných systémov. Funkčnosť nadväzuje na informačný systém SOFTIP PROFIT, ktorý zabezpečuje vytvorenie dátového skladu s údajmi účtovných jednotiek.

Systém pozostáva z ucelených logických celkov

Konsolidačný balík
Konsolidačné reporty
Zjednotený účtový rozvrh a výkazy
Administrácia a správa systému

Čo získate?

rýchle a opakované zostavenie konsolidačného balíka

predbežné zostavenie konsolidačného balíka pred uzatváraním účtovných kníh a tým minimalizovať korekcie po účtovnej závierke

priebežné odsúhlasovanie vzájomných vzťahov s účtovnými jednotkami súhrnného celku.

online informácie o vzájomných nákladoch a výnosoch, majetku, pohľadávkach a záväzkoch voči účtovným jednotkám súhrnného celku

sumarizovanie a tlač podkladov pre odsúhlasenie členené podľa subjektov súhrnného celku, podľa IČO, druhu majetku a záväzkov

prístup k reportom prostredníctvom štandardného internetového prehliadača

súlad s legislatívou SR

Komu je určený?

Prínosy Informačného systému KONSOLIDÁCIA ocenia predovšetkým subjekty verejnej správy:

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy

Rozpočtové a príspevkové organizácie orgánovej ústrednej štátnej správy

Mestá, obce, VÚC a ich rozpočtové a príspevkové organizácie

Verejné vysoké školy, zdravotné poisťovne, štátne fondy a i.

Dohodnite si konzultáciu k riešeniu SOFTIP KONSOLIDÁCIA

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie