Softvér sa musí prispôsobiť procesom zákazníka. Nie naopak.

Zhrnutie projektu

Individualizácia softvéru podľa potrieb zákazníka je nevyhnutnou súčasťou moderných IT nástrojov. Platí to aj pre prípady značkových systémov, dôkazom čoho je riešenie „Forward“ vyvinuté na báze SOFTIP PROFIT PLUS. Vzniklo na základe požiadaviek spoločnosti SLOVWOOD Ružomberok, ktorá potrebovala automatizovať všetky dodávateľské a predajné procesy týkajúce sa obchodovania s biomasou.

Výzvy a požiadavky

Najväčšia obchodná spoločnosť na slovenskom trhu v oblasti dreva a biomasy sa v minulosti potýkala s problémom vysokej časovej náročnosti pri manuálnom a poloautomatickom spracovávaní dát o dodávkach, zákazníckych bonusoch či pri komplikovanom reportingu.

SOFTIP navrhol a implementoval špeciálne riešenie, ktoré uvedené nedostatky odstránilo prostredníctvom plnej integrácie s primárnym systémom SAP využívaným na finančné spracovanie nákupu a predaja drevnej hmoty. Nové riešenie spĺňa všetky požiadavky end to end procesov tak z pohľadu obchodného, ako aj legislatívneho, účtovného a funkčného.

Výsledky a prínosy

Základom celého systému je modul odberateľských zmlúv a odberateľských objednávok. Okrem evidencie odberateľských požiadaviek umožňuje aj efektívny a jednoduchý dvojúrovňový, limitný spôsob schvaľovania uvedených dokladov.

Jeho protipólom je modul dodávateľských zmlúv a objednávok, ktorého hlavným prínosom je možnosť veľmi efektívnej tvorby dodávateľských objednávok na jednotlivé služby podľa typu dodacích podmienok. Dôležitou časťou riešenia „Forward“ je modul plánovania dodávok, ktorý umožňuje pružne a rýchlo vykonávať plánovanie dodávok na jednotlivé schválené obchodné prípady.

Integrácia všetkých údajov do jedného IS

Jednoduché schvaľovanie odberateľských objednávok

Efektívne plánovanie dodávok

Operatívne prehľady o obchodných prípadoch

Medzi hlavné prínosy dodaného riešenia patrí predovšetkým integrácia všetkých dodávateľských a predajných procesov do jedného informačného systému, čo umožňuje jednotlivým používateľom pracovať online nad konzistentnou údajovou základňou.

Implementácia riešenia SOFTIP PROFIT PLUS, ktoré integruje všetky transakčné dáta, umožnila významne zvýšiť prehľadnosť a automatizáciu jednotlivých činností celého obchodného procesu. To je základom pre efektívne a pružné riadenie obchodného procesu ako celku.

Veľkoobchod a maloobchod

SOFTIP PROFIT PLUS

„Mať vždy k dispozícii informácie o individuálnych obchodných prípadoch a ich profitabilite v podobe operatívnych prehľadov je kľúčové pre prijímanie správnych rozhodnutí na rýchlo sa meniacom trhu.“

Jaroslav Jaroš

Mondi SCP
IT manažér

Použité produkty a technológie

SOFTIP PROFIT PLUS

Najobľúbenejší slovenský podnikový informačný systém vyvinutý s dokonalou znalosťou domáceho trhu a hlavne dynamicky sa meniacej slovenskej legislatívy.

Ekonomika a financie

Obchodná logistika

Manažérske prehľady

Ďalšie prípadové štúdie SOFTIP PROFIT PLUS

Dohodnite si konzultáciu

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie