Súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely

01.06.2019

Označením políčka vo formulári udeľujete spoločnosti SOFTIP, a.s., so sídlom Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 36785512, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4151/B ako prevádzkovateľovi (ďalej len „SOFTIP") súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených vo formulári, a to na účel oslovenia s ponukou produktov a služieb ako aj iných marketingových aktivít uskutočňovaných spoločnosťou SOFTIP.

Účel spracúvania osobných údajov je realizácia marketingových aktivít spoločnosti SOFTIP a zahŕňa zasielanie informácií o novinkách a časovo obmedzených zvýhodnených ponukách v oblasti spoločnosťou poskytovaných služieb a celého produktového portfólia. Ďalej informácie o podujatiach, ktoré spoločnosť sama organizuje, alebo na nich partnersky spolupracuje.

Zasielané informácie majú obvykle podobu štandardnej elektronickej komunikácie - emailovej správy, zasielanej buď hromadne z všeobecných firemných adries, alebo individuálne zasielané vybranými zamestnancami; menej často využívané formy sú: zasielanie listových zásielok a telefonické kontaktovanie.

Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľné.

Súhlas je udelený na dobu do zániku účelu spracúvania osobných údajov.

Osobné údaje nebudú zverejňované bez dodatočného súhlasu popisujúceho presný rozsah a účel ich použitia, nebudú sprístupňované a poskytované tretím stranám (s výnimkou prípadov ustanovených právnymi predpismi). Osobné údaje nezamýšľame prenášať do tretích krajín.

Ako dotknutá osoba máte právo poskytnutý súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, písomne na poštovú adresu SOFTIP alebo emailom na adresu marketing@softip.sk.

Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, žiadať likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, požadovať opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov ako aj ďalšie práva uvedené v kapitole III. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR).