Postaviť firmu na nohy pomohol aj SOFTIP PROFIT PLUS

Profil zákazníka

Spoločnosť SL SLOVAKIA, Slovenská Ľupča pôsobí v strojárskom priemysle už takmer celé storočie. Zabezpečuje výrobu a predaj produktov značky ESSEL, ktorá je známa svojím výrobným programom nielen v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí. Špecializuje sa na výrobu hydraulických žeriavov, transportných systémov a lesníckych nadstavieb vlastnej konštrukcie.

Zhrnutie projektu

SL SLOVAKIA má za sebou 96-ročnú históriu, no ešte nedávno na oslavy storočnice určite nemyslela. Keď pred troma rokmi do nej vstupoval nový akcionár, bola na dne. Vďaka viacerým ozdravným opatreniam sa však postupne dokázala vrátiť na pozície, ktoré si tento strojárenský podnik na domácom aj zahraničnom trhu zaslúži. Významné miesto v konsolidačnom úsilí malo aj zavedenie informačného systému SOFTIP PROFIT PLUS, ktorý je dnes pevne previazaný s celou firmou a napomáha širokému spektru jej procesov od dennodenných aktivít až po strategické rozhodnutia.

Zjednotenie dátovej základne

Zásadná modernizácia a automatizácia TPV

Presný monitoring skutočných nákladov

Podpora kontroly a riadenia kvality výroby

Východisková situácia pred implementáciou tohto komplexného ERP riešenia bola komplikovaná. Výroba SL SLOVAKIA prebiehala v dvoch závodoch, ktoré využívali rozdielnu informačnú platformu bez reálnych možností zjednotiť a konsolidovať logistické, ale aj výrobné procesy. Cieľom bolo zavedenie systému, ktorý by priniesol jednu dátovú základňu, umožnil modernizáciu a automatizáciu technologickej prípravy výroby, jej plánovania a riadenia. Aj preto sa spoločnosť rozhodla pre SOFTIP PROFIT PLUS.

Navrhnuté riešenie umožnilo aj moderné riadenie materiálových tokov a ostatných výrobných nákladov s presným monitoringom skutočných nákladov. Vďaka analytickým nástrojom s využitím BI má manažment pod kontrolou plánované i reálne náklady a kvalitu výrobného procesu vrátane servisných činností. Rovnako neodmysliteľnou súčasťou SOFTIP PROFIT PLUS je komplexná správa všetkých ekonomických činností s poskytovaním kvalifikovaných informácií o chode spoločnosti z ekonomického pohľadu v reálnom čase.

Samozrejme len zavedenie nového IS na konsolidáciu firmy nestačilo. Jeho prvotné nasadenie v oboch výrobných prevádzkach, ktorého základom bola migrácia a zjednotenie nekonzistentných dát, smerovalo k centralizácii celej spoločnosti do jedného závodu v Slovenskej Ľupči. Uskutočnila sa rekonštrukcia technologických postupov, eliminovali sa vzájomné kooperačné väzby a došlo k radikálnemu skráteniu technologických a obslužných časov. Všetky tieto opatrenia pritom prebiehali za plnej prevádzky.

Výsledkom je, že informačné toky v rámci SL SLOVAKIA sú dnes zjednotené, čo výrazne uľahčuje riadenie spoločnosti. K tomu prispelo nasadenie najmodernejších nástrojov manažovania firmy s využívaním manažérskeho informačného systému SOFTIP MIS, no a samozrejme aj odbúranie neefektívnej administratívy.

Nový informačný systém je plne kompatibilný s externými softvérmi využívanými v oblasti konštrukčnej prípravy výroby. Jej kvalitným plánovaním boli eliminované prestoje, čo prispelo k lepšiemu využitiu výrobných prostriedkov a teda aj ku vytvoreniu kapacít pre ďalší rozvoj produkcie čo do kvality aj kvantity.

Priemysel

SOFTIP PROFIT PLUS

SOFTIP MIS

SOFTIP VÝROBA

„Naším cieľom bolo zavedenie systému, ktorý by priniesol jednu dátovú základňu, umožnil modernizáciu a automatizáciu technologickej prípravy výroby, jej plánovania a riadenia. Aj preto sme sa rozhodli pre SOFTIP PROFIT PLUS."

Martin Šurka

SL SLOVAKIA
predseda predstavenstva

Použité produkty a technológie

SOFTIP PROFIT PLUS

Najobľúbenejší slovenský podnikový informačný systém vyvinutý s dokonalou znalosťou domáceho trhu a hlavne dynamicky sa meniacej slovenskej legislatívy.

Ekonomika a financie

Obchodná logistika

Manažérske prehľady

SOFTIP VÝROBA

Komplexný informačný systém pre moderné plánovanie a riadenie zákazkovej výroby od prvého kontaktu so zákazníkom až po záverečnú fakturáciu.

Technická príprava výroby

Kapacitné plánovanie

Riadenie kvality výroby

SOFTIP MIS

Biznis je o správnych rozhodnutiach v správnej chvíli. Komplexné informácie pre manažérske plánovanie a rozhodovanie Vám poskytne manažérsky informačný systém kategórie BI.

Konsolidácia údajov

Dáta v zrozumiteľnej forme

Dashboardy

Ďalšie prípadové štúdie