SOFTIP EZO - evidencia zmlúv a objednávok

Informačný systém pre evidenciu zmlúv a objednávok

Nedajte administratíve šancu a nakupujte efektívne!

SOFTIP EZO je webová aplikácia pre evidenciu nákupného procesu od vzniku požiadavky na nákup, jej schválenie, cez možnosť kumulácie viacerých požiadaviek v rámci spoločnosti, až po vystavenie úhrnnej nákupnej zmluvy alebo objednávky, ako aj následné sledovanie ich plnenia.

Automatické generovanie dokladov

SOFTIP EZO umožňuje automatickú tlač objednávok (prípadne zmlúv). Stačí zaevidovať požadované údaje a systém za Vás vytvorí objednávku so všetkými potrebnými náležitosťami.

Jednoduché zverejňovanie dokumentov

Všetky zmluvy a objednávky je možné zverejňovať na webe bez akéhokoľvek dodatočného zásahu, či vytvárania osobitných súborov, čo ocenia predovšetkým organizácie, ktoré majú túto povinnosť zo zákona.

Elektronické schvaľovanie a notifikácie

Prispôsobenie systému individuálnym požiadavkám prostredníctvom parametrizácie schvaľovacích procesov a workflow nákupných a objednávacích činností. Na plnenie termínov využívate e-mailovú notifikáciu v rámci schvaľovacieho procesu.

Okamžitý prehľad

Nad všetkými evidenciami umožňuje vytvárať ľubovoľné prehľady, vytvorené na základe skúseností mnohých používateľov systému. Na jediný pohľad tak môžete získať online informácie napr. o stave rozpracovanosti nákupu vo väzbe na stav finančného plnenia zmlúv a objednávok, prípadne plnenie rozpočtu, prehľad pripomienok zo schvaľovania, históriu zmien jednotlivých dokumentov.

SOFTIP EZO obsahuje

SOFTIP EZO je webová aplikácia v prostredí internetového prehliadača dostupná pre každého užívateľa, rozdelená do funkčných blokov.

Informačný systém pozostáva z

Evidencia objednávok a evidencia zmlúv
Schvaľovanie zmlúv a objednávok
Registre a číselníky
Administrácia a správa systému

Čo získate?

zjednodušenú tvorbu dokumentov

prehľadnú kontrolu dokladov a plnenia zmlúv a objednávok

elektronické schvaľovanie a emailové notifikácie v rámci schvaľovacieho procesu

okrem natívneho prepojenia so SOFTIP PROFIT PLUS aj výhody z prepojenia s ďalšími aplikáciami SOFTIP ako napr. Finančné riadenie projektov (SOFTIP FRP), Ochranné pracovné prostriedky (OPP), Rozpočtové účtovníctvo (UCT) a iné

s možnosťou exportu údajov budete pracovať vo formáte, ktorý vám vyhovuje (MS Excel, MS Word, XML ai.).

archiváciu údajov a kompletnej dokumentácie s možnosťou sledovania všetkých zmien

úsporu nákladov vďaka kumulácii objednávok rovnakých druhov tovaru a služieb v rámci spoločnosti

modernú webovú aplikáciu v prostredí internetového prehliadača dostupnú pre každého používateľa s priradenými prístupovými právami (http a https)

užívateľsky priateľské prostredie zohľadňujúc logický postup spracovania dokumentov

Komu je určený?

Prínosy Informačného systému pre evidenciu zmlúv a objednávok ocenia inštitúcie, organizácie a firmy, ktoré:

nakupujú tovary, práce a služby prostredníctvom zmlúv alebo objednávok

majú povinnosť zo zákona zverejňovať svoje objednávky alebo zmluvy

využívajú schvaľovací postup pri riadení a kontrole nákupu

majú decentralizovanú organizačnú štruktúru s viacerými závodmi alebo pobočkami

využívajú pri vystavovaní nákupných dokumentov kontrolu rozpočtu

Podpora produktu

Pomôžem vám nájst odpovede na všetky dôležité otázky a spoznať detaily používania SOFTIP EZO.

Ing. Igor Hríbik

vedúci kompetenčného centra Servis, divízia ESS

Dohodnite si konzultáciu k riešeniu SOFTIP EZO

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie