SOFTIP SIMBIZ - výučba ekonomickej teórie simuláciou reálnych ekonomických javov

Online vzdelávanie ekonomickej teórie prostredníctvom simulácie riadenia podniku ideálne pre univerzity a vysoké školy, stredné odborné školy a podnikateľské kurzy

Ekonomická simulačná hra

SOFTIP SIMBIZ je webová aplikácia zameraná na štandardný proces výučby ekonomickej teórie podporený simuláciou reálnych ekonomických javov. Budúci manažéri či majitelia podnikov sú v aplikácii schopní hodnotiť aktuálny stav, zvoliť si stratégiu v snahe dosiahnuť určené hospodárske ciele a následne vyhodnotiť, či prijaté rozhodnutia boli efektívne.

Pochopenie manažérskych rozhodnutí

Študenti vidia príčiny neúspechov, ale aj úspechov a dokážu modelovať budúce správanie sa nielen vlastného podniku, ale aj konkurencie a trhu.

Pripravení na každú situáciu

Vyučujúci môžu definovať ľubovoľné ekonomické podmienky simulácie, a tak dokážu navodiť akúkoľvek situáciu na trhu, potrebnú pre správne pochopenie učiva.

Využitie reálnych údajov

Využitím prepojenia na voľne dostupné ekonomické dáta, je možné spojiť skutočné údaje akéhokoľvek reálneho podniku s virtuálnym svetom simulácií.

Jasná spätná väzba

Študenti i vyučujúci pritom aktívne komunikujú a disponujú interaktívnym porovnávaním výsledkov.

Keď je učenie hrou

So SOFTIP SIMBIZ dostala výučba ekonomickej teórie úplne iný rozmer – z memorovania faktov a teoretických poučiek prechádza k praktickému riešeniu a modelovaniu reality, ktorá panuje na vybranom trhu v konkrétne definovanej firme / organizácii. Študentom umožňuje vytvárať scenáre a ich riešenia tak, ako je bežné v podnikateľskej praxi.

Absolventi pripravení pre prax

Moderné technológie prinášajú nové možnosti pre stále väčšie priblíženie vyučovacieho procesu s reálnou praxou. V odboroch ako sú financie, ekonomika, manažment, marketing a obchod sú situačné experimenty na skutočných podnikoch a trhoch nereálne. Jednou z najefektívnejších možností ako vizualizovať vplyv jednotlivých manažérskych rozhodnutí je využitie tzv. simulačných hier.

Komunikácia bez obmedzení
Okamžité výsledky
Zodpovednosť za rozhodnutia
Simulácia skutočnosti
Možnosť experimentovať
Mobilita bez hraníc

Ako to funguje?

Simulačné hry spájajú reálne údaje s virtuálnym svetom, pričom využívajú prirodzenú súťaživosť ako motiváciu na osvojenie si učiva.

Vyučujúci definuje
Študent rieši
Vyučujúci hodnotí

„Dnešná generácia má k takýmto novým technológiám často bližší vzťah ako ku klasickým knihám."

Vladimír Úradníček

prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Podpora systému

Pomôžem Vám nájsť odpovede na všetky dôležité otázky a spoznať možnosti využitia ekonomickej simulačnej hry SOFTIP SIMBIZ vo Vašej organizácii.

Bibiana Sotáková

Konzultant špecialista

Prezentácia SOFTIP SIMBIZ na konferencii UNIVERSITY DAY v Jasnej


21.03.2017 - Firma ako učebná pomôcka, pomocou ktorej si môžu študenti vyskúšať podnikanie na vlastnej koži. Umožňuje im to aplikácia SIMBIZ, ktorú nielen pre potreby Univerzity Mateja Bela vytvorili odborníci spoločnosti SOFTIP. Slúži ako moderný nástroj výučby ekonomickej teórie pomocou simulácie reálnych javov.

Dohodnite si konzultáciu k SOFTIP SIMBIZ

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie