Autorské honoráre - výpočet honorárov a spracovanie súvisiacej agendy

Informačný systém pre výpočet honorárov autorov a umelcov

Umenie hrou

Informačný systém SOFTIP Autorské honoráre je aplikácia, ktorá slúži na evidenciu autorov a umelcov, výpočet honorárov a spracovanie súvisiacej agendy. Všetko v súlade s aktuálnou legislatívou SR.

Evidencia autorov, umelcov a zmlúv

Základným prvok systému je evidencia autorov a umelcov, evidenciu zmlúv a evidenciu záloh.

Automatické generovanie účtovných zápisov

Automatické generovanie účtovných zápisov a prevodných príkazov je samozrejmosťou.

Výpočet honorárov a odvodov do fondov

SOFTIP Autorské honoráre umožňuje hromadný výpočet honorárov zo zaevidovaných zmlúv, zdaňovanie fakturovaných honorárov, výpočet odvodov do fondov.

Tvorba prehľadov a zostáv

Aplikácia umožňuje tvorbu prehľadov a zostáv typu sumarizácie honorárov, potvrdení o zaúčtovaných a vyplatených honorároch, hlásení o vyplatených a nezdanených honorároch, avíz pre fondy.

Komu je určený?

Informačný systém SOFTIP Autorské honoráre je aplikácia, určená pre organizácie, ktoré:

vypočítavajú honoráre umelcov a autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a TV

vykonávajú odvody do fondov z vypočítaných honorárov (Literárny fond, umelecký fond...)

posielajú avíza o odvodoch do fondov, všetko v súlade s legislatívou SR

Dohodnite si konzultáciu k SOFTIP Autorské honoráre

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie