Autorské honoráre - výpočet honorárov a spracovanie súvisiacej agendy

Informačný systém pre výpočet honorárov autorov a umelcov

Umenie hrou

Informačný systém SOFTIP Autorské honoráre je aplikácia, ktorá slúži na evidenciu autorov a umelcov, výpočet honorárov a spracovanie súvisiacej agendy. Všetko v súlade s aktuálnou legislatívou SR.

Evidencia autorov, umelcov a zmlúv

Základným prvok systému je evidencia evidencia autorov a umelcov, evidenciu zmlúv a evidenciu záloh.

Automatické generovanie účtovných zápisov

Automatické generovanie účtovných zápisov a prevodných príkazov je samozrejmosťou.

Výpočet honorárov a odvodov do fondov

SOFTIP Autorské honoráre umožňuje hromadný výpočet honorárov zo zaevidovaných zmlúv, zdaňovanie fakturovaných honorárov, výpočet odvodov do fondov.

Tvorba prehľadov a zostáv

Aplikácia umožňuje tvorbu prehľadov a zostáv typu sumarizácie honorárov, potvrdení o zaúčtovaných a vyplatených honorároch, hlásení o vyplatených a nezdanených honorároch, avíz pre fondy.

Komu je určený?

Informačný systém SOFTIP Autorské honoráre je aplikácia, určená pre organizácie, ktoré:

vypočítavajú honoráre umelcov a autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a TV

vykonávajú odvody do fondov z vypočítaných honorárov (Literárny fond, umelecký fond...)

posielajú avíza o odvodoch do fondov, všetko v súlade s legislatívou SR

Dohodnite si konzultáciu k SOFTIP Autorské honoráre

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie