Komplexné plánovanie a spracovanie interných auditov ako dôležitej súčasti procesu efektívneho riadenia firmy v súlade s požiadavkami normy EN ISO 19011:2011 Návod na auditovanie systému manažérstva kvality

Interné audity rýchlo a ľahko

SOFTIP AUDIT je webová aplikácia vytvorená pre interných audítorov pre jednoduché a prehľadné plánovanie interných auditov, evidenciu interných auditov na základe plánu a s využitím preddefinovanej auditnej mapy a kontrolného listu (definovanie oblastí / procesov, noriem a požiadaviek / otázok). Je nástrojom pre jednoduché „oznámkovanie“ jednotlivých otázok s následným výpočtom hodnotenia zhody. Súčasťou je mobilná aplikácia pre možnosť zaznamenania nahovorených textov počas auditu, ich prepisu do textu a využitie pri evidencii zistení a iných údajov auditu.

Všetky dokumenty na jednom mieste

Možnosť uchovania dokumentov v elektronickej forme a priamy prístup k nim v evidencii auditov a podnetov

Farebné sledovanie stavu auditov

Nastavenie farebných schém pre možné stavy auditov a podnetov pre vizuálne odsledovanie stavu evidovaných auditov a podnetov

Prevod hovorenej reči na text

Zaznamenanie hovorenej reči priamo pri audite, automatický prepis do textu a uloženie pre následné využitie pri evidencii výsledkov auditu

Prepojenie na organizačnú štruktúru

Možnosť definovať subjekt auditu na základe organizačnej štruktúry firmy a interných audítorov a majiteľov procesov zo zamestnancov firmy

Príprava výstupných dokumentov

Preddefinové šablóny s možnosťou jednoduchého prispôsobenia podľa požiadavky zákazníka pre výstupné dokumenty z auditu (záznam o audite, príkaz na vykonanie auditu)

Všetko na jednom mieste

Prínosom implementácie systému je sprehľadnenie evidencie interných auditov (všetko na jednom mieste), zrýchlenie a zjednodušenie evidenčných činností, príprava výstupných dokumentov a správ, ako aj zasielanie mailových notifikácií s cieľom zefektívnenia sledovania riešenia auditov.

SOFTIP AUDIT tvorí webová a mobilná aplikácia

Webová office aplikácia
Mobilná aplikácia

Aplikácie pokrývajú celý proces interného auditu

Príprava interného auditu
Výkon interného auditu
Riešenie nezhôd

Prínosy

Prehľadná evidencia auditov a podnetov a na jednom mieste

Jednoduchá príprava auditu

Významná úspora času pri spracovaní auditu

Všetky súvisiace dokumenty uložené pri audite/podnete

Prehľadná evidencia auditov a podnetov s farebným zvýraznením stavu

Príprava word dokumentov z evidovaných údajov podľa šablóny zákazníka

Mailové notifikácie s linkom na konkrétne miesto pre zaznamenanie výsledku

Logovanie zmien 

Podpora systému

Pomôžem Vám nájsť odpovede na všetky dôležité otázky a spoznať možnosti využitia SOFTIP AUDITU vo Vašej spoločnosti.

Zoltán Špila

Operačný riaditeľ divízie ESS

Dohodnite si konzultáciu k aplikácii SOFTIP AUDIT

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321Bezpečnostné overenie