SOFTIP AUDIT - aplikácia pre riadenie procesu interných auditov

Komplexné plánovanie a spracovanie interných auditov ako dôležitej súčasti procesu efektívneho riadenia firmy. Evidencia a spracovanie podnetov a nápravných opatrení.

Interné audity rýchlo a ľahko

SOFTIP AUDIT je webová aplikácia vytvorená pre riadenie procesu interných auditov. Umožňuje jednoduché a prehľadné plánovanie a schvaľovanie Programu auditov, evidovanie a spracovanie auditov na základe Plánov auditov. Pomocnými nástrojmi pre výkon auditu sú preddefinovaná Auditná mapa a Kontrolný list na výkon interného auditu. Aplikácia je nástrojom pre jednoduché hodnotenie požiadaviek auditu s možnosťou automatizovaného výpočtu zhody. Súčasťou riešenia je mobilná aplikácia, ktorá umožňuje zaznamenanie a automatický prepis hovorenej reči do textu, jeho uloženie k dokumentácii a dôkazom auditu a využitie pri evidencii a spracovaní výsledkov auditu.
Aplikácia umožňuje evidenciu, spracovanie a sledovanie podnetov pochádzajúcich z interných auditov a iných zdrojov a riadenie všetkých fáz procesu nápravnej činnosti. Funkčnosť aplikácie je možné upraviť podľa požiadaviek zákazníka.

Všetky dokumenty na jednom mieste

Možnosť uchovávania dokumentov v elektronickej forme a riadený prístup k nim

Farebné sledovanie stavov auditov a podnetov

Nastavenie farebných schém pre jednoduché sledovanie stavov auditov a podnetov

Prevod hovorenej reči na text

Zaznamenanie hovorenej reči priamo pri audite, automatický prepis do textu a uloženie pre následné využitie pri evidencii a spracovaní výsledkov auditu

Prepojenie na organizačnú štruktúru

Možnosť definovania subjektu auditu na základe organizačnej štruktúry firmy a interných audítorov a majiteľov procesov zo zamestnancov firmy

Príprava výstupných dokumentov

Preddefinované šablóny s možnosťou prispôsobenia podľa požiadavky zákazníka pre výstupné dokumenty z auditu (Program auditov, Príkaz na vykonanie auditu, Poverenie pre audítorské tímy, Správa z auditu)

E-mailové notifikácie

Odosielanie notifikačných e-mailov priamo z aplikácie pri zaevidovaní podnetu a pri blížiacom sa termíne, prípadne po termíne spracovania

Všetko na jednom mieste

Prínosom implementácie systému je sprehľadnenie evidencie interných auditov a podnetov, zjednodušenie a zrýchlenie ich spracovania a prípravy výstupných dokumentov, zasielanie e-mailových notifikácií s cieľom efektívneho sledovania stavu riešenia auditov a podnetov.

SOFTIP AUDIT tvorí webová a mobilná aplikácia

Webová office aplikácia
Mobilná aplikácia

Aplikácia pokrýva celý proces interného auditu

Príprava interného auditu
Výkon interného auditu
Evidencia podnetov
Nápravná činnosť

Prínosy

Prehľadná evidencia auditov a podnetov na jednom mieste s farebným zvýraznením ich stavu

Jednoduchá príprava a významná úspora času pri spracovaní auditov a podnetov

Všetky súvisiace dokumenty a dôkazy uložené pri audite a podnete

Príprava Word dokumentov z evidovaných údajov podľa šablóny zákazníka

E-maily a e-mailové notifikácie s prepojením na konkrétne miesto v aplikácii pre zaznamenanie výsledkov auditu a podnetu

Riadený prístup a zdieľanie informácií definovaným skupinám užívateľov

Logovanie zmien

Súlad s požiadavkami normy EN ISO 19011:2018 Návod na auditovanie systémov manažérstva

Komu je určený?

SOFTIP AUDIT je určený organizáciám, ktoré:

majú zavedené systémy manažérstva podľa štandardov ISO

vykonávajú kontroly a audity

spracovávajú podnety, riešia nezhody, vykonávajú nápravnú činnosť

majú záujem trvalo sa zlepšovať

Súvisiace prípadové štúdie

Podpora systému

Pomôžem Vám nájsť odpovede na všetky dôležité otázky a spoznať možnosti využitia SOFTIP AUDITU vo Vašej spoločnosti.

Zoltán Špila

Vedúci kompetenčného centra Servis - divízia ESS


Dohodnite si konzultáciu k aplikácii SOFTIP AUDIT

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie