SOFTIP AUDIT - aplikácia pre riadenie procesu interných auditov

Komplexné plánovanie a spracovanie interných auditov ako dôležitej súčasti procesu efektívneho riadenia firmy. Evidencia a spracovanie podnetov a nápravných opatrení.

Interné audity rýchlo a ľahko

SOFTIP AUDIT je webová aplikácia vytvorená pre riadenie procesu interných auditov. Umožňuje jednoduché a prehľadné plánovanie a schvaľovanie Programu auditov, evidovanie a spracovanie auditov na základe Plánov auditov. Pomocnými nástrojmi pre výkon auditu sú preddefinovaná Auditná mapa a Kontrolný list na výkon interného auditu. Aplikácia je nástrojom pre jednoduché hodnotenie požiadaviek auditu s možnosťou automatizovaného výpočtu zhody. Súčasťou riešenia je mobilná aplikácia, ktorá umožňuje zaznamenanie a automatický prepis hovorenej reči do textu, jeho uloženie k dokumentácii a dôkazom auditu a využitie pri evidencii a spracovaní výsledkov auditu.
Aplikácia umožňuje evidenciu, spracovanie a sledovanie podnetov pochádzajúcich z interných auditov a iných zdrojov a riadenie všetkých fáz procesu nápravnej činnosti. Funkčnosť aplikácie je možné upraviť podľa požiadaviek zákazníka.

Všetky dokumenty na jednom mieste

Možnosť uchovávania dokumentov v elektronickej forme a riadený prístup k nim

Farebné sledovanie stavov auditov a podnetov

Nastavenie farebných schém pre jednoduché sledovanie stavov auditov a podnetov

Prevod hovorenej reči na text

Zaznamenanie hovorenej reči priamo pri audite, automatický prepis do textu a uloženie pre následné využitie pri evidencii a spracovaní výsledkov auditu

Prepojenie na organizačnú štruktúru

Možnosť definovania subjektu auditu na základe organizačnej štruktúry firmy a interných audítorov a majiteľov procesov zo zamestnancov firmy

Príprava výstupných dokumentov

Preddefinované šablóny s možnosťou prispôsobenia podľa požiadavky zákazníka pre výstupné dokumenty z auditu (Program auditov, Príkaz na vykonanie auditu, Poverenie pre audítorské tímy, Správa z auditu)

E-mailové notifikácie

Odosielanie notifikačných e-mailov priamo z aplikácie pri zaevidovaní podnetu a pri blížiacom sa termíne, prípadne po termíne spracovania

Všetko na jednom mieste

Prínosom implementácie systému je sprehľadnenie evidencie interných auditov a podnetov, zjednodušenie a zrýchlenie ich spracovania a prípravy výstupných dokumentov, zasielanie e-mailových notifikácií s cieľom efektívneho sledovania stavu riešenia auditov a podnetov.

SOFTIP AUDIT tvorí webová a mobilná aplikácia

Webová office aplikácia
Mobilná aplikácia

Aplikácia pokrýva celý proces interného auditu

Príprava interného auditu
Výkon interného auditu
Evidencia podnetov
Nápravná činnosť

Prínosy

Prehľadná evidencia auditov a podnetov na jednom mieste s farebným zvýraznením ich stavu

Jednoduchá príprava a významná úspora času pri spracovaní auditov a podnetov

Všetky súvisiace dokumenty a dôkazy uložené pri audite a podnete

Príprava Word dokumentov z evidovaných údajov podľa šablóny zákazníka

E-maily a e-mailové notifikácie s prepojením na konkrétne miesto v aplikácii pre zaznamenanie výsledkov auditu a podnetu

Riadený prístup a zdieľanie informácií definovaným skupinám užívateľov

Logovanie zmien

Súlad s požiadavkami normy EN ISO 19011:2018 Návod na auditovanie systémov manažérstva

Komu je určený?

SOFTIP AUDIT je určený organizáciám, ktoré:

majú zavedené systémy manažérstva podľa štandardov ISO

vykonávajú kontroly a audity

spracovávajú podnety, riešia nezhody, vykonávajú nápravnú činnosť

majú záujem trvalo sa zlepšovať

Súvisiace prípadové štúdie

Podpora systému

Pomôžem Vám nájsť odpovede na všetky dôležité otázky a spoznať možnosti využitia SOFTIP AUDITU vo Vašej spoločnosti.

Zoltán Špila

Vedúci kompetenčného centra Servis - divízia ESS


Dohodnite si konzultáciu k aplikácii SOFTIP AUDIT

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie