SOFTIP GARANT - IS pre podporu prevádzky a riadenia penzijných spoločností, DDS a DSS

Dve z ôsmich penzijných spoločností v ČR spravujú svoje účty prostredníctvom IS SOFTIP GARANT

Jedinečný systém pre jedinečnú organizáciu

Skupina produktov SOFTIP GARANT je určená pre podporu prevádzky a riadenia penzijných spoločností, doplnkových dôchodkových a dôchodkových správcovských spoločností (II. a III. pilier systému dôchodkového zabezpečenia).

SOFTIP GARANT

Informačný systém SOFTIP GARANT poskytuje riešenie pre back-office penzijnej spoločnosti

MIS GARANT

MIS GARANT je dátový sklad pre poskytovanie manažérskych informácií

webGARANT

Nadstavba nad back office systémom IS GARANT, ktorá prostredníctvom webového rozhrania realizuje podporu styku s klientom v pobočkovej sieti, sieti sprostredkovateľov a poskytuje informačné rozhranie pre samotného klienta

SOFTIP GARANT

Poskytuje riešenie pre back-office penzijnej spoločnosti, ktoré podporuje všetky prevádzkové procesy a umožňuje dosiahnuť nízke prevádzkové náklady. Zabezpečuje komplexné evidencie a spracovanie zmlúv a dodatkov, príjem príspevkov, vedenie osobných účtov, správu fondov, posúdenie, výpočet a výplatu nárokov, výpočet a výplatu provízií, účtovné evidencie, agendu štátneho príspevku a ďalšie funkcie.

Poskytuje riešenie pre back-office penzijnej spoločnosti

Informačný systém SOFTIP GARANT podporuje všetky prevádzkové procesy a umožňuje dosiahnuť nízke prevádzkové náklady. Zabezpečuje komplexné evidencie a spracovanie zmlúv a dodatkov, príjem príspevkov, vedenie osobných účtov a správu fondov, posúdenie, výpočet a výplatu nárokov, výpočet a výplatu provízií, účtovné evidencie, agendu štátneho príspevku a ďalšie funkcie. Podporované okruhy procesov činnosti fondu:

Zmluvy a Dokumenty
Obchod a provízie
Príspevky
Korešpondencia a zostavy
Penzie a dávky
Administrácia
Financie
Rozhrania
Dohľad
Kontrola a riadenie

Realizuje podporu styku s klientom v pobočkovej sieti

WebGARANT je nadstavba nad základným OLTP systémom SOFTIP GARANT, ktorá prostredníctvom webového rozhrania realizuje podporu styku s klientom v pobočkovej sieti (internej, alebo externej), priamu informačnú podporu klientov prostredníctvom siete Internet a podporu obchodných aktivít (komplexná podpora predaja). Môže byť použitý ako front-end systém aj samostatne, alebo v prepojení na systémy tretích strán.

Podpora predaja
Zmluva a účet poistenca
Komplexné vybavenie klienta
Používatelia a prístupové práva

Aplikácia WebGarant je určená pre tieto skupiny užívateľov, klientov a partnerov fondu

Účastníci (poistenci)
Sprostredkovatelia
Zamestnávatelia
Administrátor
Zamestnanci pobočkovej siete fondu

SOFTIP GARANT zohľadňuje mnohoročné skúsenosti viacerých penzijných spoločností.

Zoltán Špila

Vedúci kompetenčného centra Servis, SOFTIP, a.s.

Podpora produktu

Ján Cukor

Produktový manažér
SOFTIP GARANT

Architektúra IS SOFTIP GARANT


IS SOFTIP GARANT je navrhnutý v trojúrovňovej architektúre s použitím technológie JavaEE6, používa databázu Oracle V11g, aplikačný server JBOSS.


Dohodnite si konzultáciu k riešeniu SOFTIP GARANT

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie