PB Finančné služby

Výhodné riešenie pre faktoringové spoločnosti

Profil zákazníka

Spoločnosť PB Finančné služby pôsobí na slovenskom lízingovom trhu od roku 2001. V súčasnosti ponúka všetky štandardné lízingové služby, ktoré sa nezameriavajú iba na motorové vozidlá, ale zahŕňajú aj prefinancovanie strojov, zariadení, technológií, výpočtovej techniky, ako aj iného hnuteľného a nehnuteľného majetku so zameraním na korporátnu klientelu. Poskytuje tiež komplex faktoringových služieb prispôsobený potrebám a požiadavkám klienta.

Zhrnutie projektu

Na mieru a bez dodatočných nákladov na špecializovaný softvér. To je hlavný benefit novej nadstavby riešenia SAP Business One určenej pre spoločnosti poskytujúce služby faktoringu. Nadstavba je plne integrovaná do komplexného informačného systému, schopná prispôsobiť sa želaniam používateľov a overená v praxi. Spoločnosť SOFTIP ju úspešne implementovala u prvého náročného zákazníka, spoločnosti PB Finančné služby, a.s.

Riešenie na mieru faktoringovej spoločnosti

Automatizácia činností

Reporting pre sledovanie vývoja

Výrazná úspora nákladov

„Snažili sme sa vytvoriť riešenie, ktoré nebude klásť dodatočné nároky na softvérovú a hardvérovú infraštruktúru. Naopak, bude súčasťou nástroja, ktorý je obľúbený a vo veľkej miere využívaný. SAP Business One je v tomto smere logickou voľbou. Som rád, že sme práve v tomto prostredí dokázali urobiť plne kompatibilnú a komplexnú nadstavbu pre oblasť faktoringu, ktorá prináša zákazníkom výraznú úsporu nákladov,“ povedal Ing. Miroslav Michálek, produktový manažér SAP zo spoločnosti SOFTIP.

Medzi hlavné funkcionality riešenia patrí evidencia faktoringových zmlúv vrátane rôznych druhov dodatkov, sledovanie stavov, poplatkov či čerpania limitov. Platí to samozrejme pre rôzne typy faktoringu, odberateľského financovania a správy pohľadávok. K dispozícii je aj evidencia poistných limitov poisťovní a tvorba hlásení pre ne, rôzne pohľadávkové a bankové operácie a účtovníctvo – teda automatické vytvorenie účtovného zápisu pri každej faktoringovej operácii. Mesačná uzávierka automaticky vygeneruje faktúry klientom za všetky poskytnuté služby. Samozrejmosťou je reporting pre sledovanie vývoja všetkých dôležitých ukazovateľov.

Viaceré operácie sme zautomatizovali. Príkladom je automatické generovanie emailov v nočných hodinách s výstupmi v PDF formáte z jednotlivých pohľadávkových operácií. Integrovaná je aj elektronická výmena dokumentov od klientov. Ďalším krokom v dodávke komplexného riešenia bolo vytvorenie portálu pre klientov PB Finančné služby. Tu klienti môžu získať informácie o aktuálnom stave faktoringových zmlúv, o stave pohľadávok dlžníkov a záväzkoch klienta, ako aj kompletný prehľad dokladov akceptácií, avíz, odstúpení, oznámení, prípadne ďalších faktoringových pohyboch. Všetky doklady si klienti môžu exportovať do rôznych prehľadov alebo získať originál dokladu vo formáte PDF.

„Rozhodli sme sa pre vývoj aplikácie na mieru. Táto cesta bola dlhšia a kládla značné nároky na naše vlastné ľudské zdroje, nakoľko spoločnosť s faktoringom v tej dobe začínala a nedisponovala pracovníkom, ktorý by sa venoval výlučne vývoju aplikácie spolu s dodávateľom,“ povedal Ing. Vladimír Potúček, predseda predstavenstva spoločnosti PB Finančné služby, a.s.

Spoločnosť SOFTIP je najväčším partnerom pre SAP Business One na Slovensku. Garanciou kvality poskytovaných služieb je opakovaný zisk ocenenia Najlepší partner SAP pre riešenie SAP Business One v SR. Svoje riešenie pre faktoringové spoločnosti vyvíjal SOFTIP v úzkej spolupráci s klientom, čo zaručuje jeho maximálnu funkčnosť, kompatibilitu s ich požiadavkami a otvorenosť pre ďalší rozvoj.

Financie

SAP Business One

"Spoločnosť získala spoľahlivý, robustný systém postavený na solídnom základe SAP Business One, ktorý poskytuje možnosti neustáleho rozvoja. Toto rozhodnutie malo priaznivý finančný dopad, keďže existujúce riešenia pre veľké spoločnosti boli výrazne drahšie ako prostriedky, ktoré spoločnosť PBFS do vývoja investovala. Podpora dodávateľa riešenia pri ďalšom zlepšovaní aplikácie ide podľa dohodnutých parametrov.“

Vladimír Potúček

PB Finančné služby
Člen predstavenstva

Použité produkty a technológie

SAP Business One

Celosvetovo najrozšírenejší ERP systém pre malé a stredné firmy prináša komplexné riešenie pre správu celého podniku od predaja a servisu až po finančné a prevádzkové aspekty.

Finančné riadenie podniku

Riadenie predaja a CRM

Analýzy a výkazníctvo