PB FINANČNÉ SLUŽBY

Výhodné riešenie
pre faktoringové
spoločnosti

Zhrnutie projektu

Na mieru a bez dodatočných nákladov na špecializovaný softvér. To je hlavný benefit novej nadstavby riešenia SAP Business One určenej pre spoločnosti poskytujúce služby faktoringu. Spoločnosť SOFTIP ju úspešne implementovala u prvého náročného zákazníka, spoločnosti PB Finančné služby.

Výzvy a požiadavky

„Snažili sme sa vytvoriť riešenie, ktoré nebude klásť dodatočné nároky na softvérovú a hardvérovú infraštruktúru. Naopak, bude súčasťou nástroja, ktorý je obľúbený a vo veľkej miere využívaný. SAP Business One je v tomto smere logickou voľbou. Som rád, že sme práve v tomto prostredí dokázali urobiť plne kompatibilnú a komplexnú nadstavbu pre oblasť faktoringu, ktorá prináša zákazníkom výraznú úsporu nákladov,“ povedal Ing. Miroslav Michálek, produktový manažér SAP zo spoločnosti SOFTIP.

Výsledky a prínosy

Medzi hlavné funkcionality riešenia patrí evidencia faktoringových zmlúv vrátane rôznych druhov dodatkov, sledovanie stavov, poplatkov či čerpania limitov. Platí to samozrejme pre rôzne typy faktoringu, odberateľského financovania a správy pohľadávok. K dispozícii je aj evidencia poistných limitov poisťovní a tvorba hlásení pre ne, rôzne pohľadávkové a bankové operácie a účtovníctvo – teda automatické vytvorenie účtovného zápisu pri každej faktoringovej operácii. Mesačná uzávierka automaticky vygeneruje faktúry klientom za všetky poskytnuté služby. Samozrejmosťou je reporting pre sledovanie vývoja všetkých dôležitých ukazovateľov.

Evidencia faktoringových zmlúv vrátane dodatkov

Automatické generovanie faktúr za poskytnuté služby

Automatické generovanie emailov z jednotlivých operácií

Nový servisný portál pre klientov

Viaceré operácie sme zautomatizovali. Príkladom je automatické generovanie emailov v nočných hodinách s výstupmi v PDF formáte z jednotlivých pohľadávkových operácií. Integrovaná je aj elektronická výmena dokumentov od klientov.

Ďalším krokom v dodávke komplexného riešenia bolo vytvorenie portálu pre klientov PB Finančné služby. Tu klienti môžu získať informácie o aktuálnom stave faktoringových zmlúv, o stave pohľadávok dlžníkov a záväzkoch klienta, ako aj kompletný prehľad dokladov akceptácií, avíz, odstúpení, oznámení, prípadne ďalších faktoringových pohyboch. Všetky doklady si klienti môžu exportovať do rôznych prehľadov alebo získať originál dokladu vo formáte PDF.

Financie

SAP Business One

" Toto rozhodnutie malo priaznivý finančný dopad, keďže existujúce riešenia pre veľké spoločnosti boli výrazne drahšie ako prostriedky, ktoré spoločnosť PBFS do vývoja investovala.“

Vladimír Potúček

PB Finančné služby
Člen predstavenstva

Použité produkty a technológie

SAP Business One

Celosvetovo najrozšírenejší ERP systém pre malé a stredné firmy prináša komplexné riešenie pre správu celého podniku od predaja a servisu až po finančné a prevádzkové aspekty.

Finančné riadenie podniku

Riadenie predaja a CRM

Analýzy a výkazníctvo

Ďalšie prípadové štúdie SAP Business One

Dohodnite si konzultáciu

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie