Všetko je jednoduchšie
a rýchlejšie so SAP Business One

Profil zákazníka

Amberg Engineering Slovakia je popredná švajčiarsko-slovenská spoločnosť zameraná na projektovanie, inžiniersku činnosť a dozorovanie inžinierskych a pozemných stavieb s uplatnením najmodernejších svetových poznatkov, metód, technológií a materiálov. Na slovenskom trhu pôsobí už 15 rokov.

Zhrnutie projektu

Rovnaký problém má stále veľa firiem. V rámci vnútorných aj vonkajších procesov používajú množstvo roztrieštených IT nástrojov. Tie spolu nespolupracujú, čo spôsobuje duplicitu činností, nedáva obraz o reálnom stave podniku či jeho zamestnancoch. Stačí pritom jedno komplexné riešenie prispôsobené podľa presných požiadaviek používateľov, ktoré okrem výrazného skvalitnenia práce s dátami prinesie aj úspory času a peňazí. Tak ako v Amberg Engineering Slovakia.

Jeho základnou požiadavkou, s ktorou sa obrátil na spoločnosť SOFTIP, bolo nasadenie jedného integrovaného systému, ktorý nahradí všetky dovtedy používané riešenia. Vrátane Microsoft Excelu, ktorý ešte stále v mnohých podnikoch supluje klasický informačný systém. Novinka mala pokryť požiadavky v oblastiach riadenia projektov, evidencie práce na projektoch, riadenia a sledovania vývoja nových obchodných príležitostí, elektronického schvaľovania dokladov a evidovania procesov nákupu a predaja. Všetko malo navyše komplexne zastrešovať účtovníctvo so špecifickými spôsobmi rozpúšťania nákladov a výnosov. Takmer všetky požiadavky Amberg Engineering pokrýval systém SAP Business One.

Integrované riešenie

Riadenie projektov na základe reálnych okamžitých údajov

Evidencia práce cez WEB alebo mobilné zariadenie

Elektronické schvaľovanie dokladov

„Najpodstatnejšia bola časť projektového manažmentu, s ktorou sa zákazník okamžite stotožnil a videl súlad svojich pracovných postupov s postupmi v rámci SAP Business One. Museli sme len doriešiť vývoj webovej aplikácie na evidenciu a schvaľovanie výkonov zamestnancov na jednotlivých úlohách v rámci projektov,“ vysvetľuje Miroslav Michálek, ktorý v spoločnosti SOFTIP pôsobí ako produktový manažér pre SAP Business One.

Zamestnanci si evidujú odpracované hodiny, ktoré sa porovnávajú s dovtedy evidovaným saldom a fondom pracovného času. Evidencia sa registruje na projekt, úroveň, nákladové stredisko a konkrétnu činnosť. Zapísané záznamy sa schvaľujú jednotlivými vedúcimi projektov, následne sú automaticky zapísané k projektu, etape a úlohe v rámci SAP Business One ako spotrebované kapacity. Výsledkom je okamžitý prehľad o plánovaných a skutočných kapacitách na projekte.

Obeh dokladov a ich schvaľovanie je v elektronickej podobe, samozrejmosťou je kompletné pokrytie všetkých účtovných operácií, či už ide o legislatívne výkazy, evidenciu majetku alebo komunikáciu s bankami.

Obchod a služby

SAP Business One

„Len ťažko sa dá porovnávať aktuálny stav s tým, čo sme mali pred nasadením SAP Business One. Všetko sa výrazne zjednodušilo a zrýchlilo. Dnes vieme nielen projektovo riadiť na základe jasných finančných plánov a výsledných ekonomických prehľadov, ale máme aj reálne informácie o výkonnosti zamestnancov či obchodných príležitostiach.“

Ivan Brigant

Amberg Engineering Slovakia
Prokurista spoločnosti a vedúci Divízie projekcie a inžinieringu

Použité produkty a technológie

SAP Business One

Celosvetovo najrozšírenejší ERP systém pre malé a stredné firmy prináša komplexné riešenie pre správu celého podniku od predaja a servisu až po finančné a prevádzkové aspekty.

Finančné riadenie podniku

Riadenie predaja a CRM

Analýzy a výkazníctvo

Ďalšie prípadové štúdie SAP Business One