Kontrola kvality
sa spolieha na
SAP Business One

Zhrnutie projektu

DATALAN Quality Instruments (DQI) je lídrom na trhu vývoja a výroby systémov zameraných na kontrolu kvality v procese výroby. Spoločnosť využívala rôznorodé IS, čo spôsobovalo nejednotnosť dát a duplicitu práce. S cieľom odstrániť tento stav SOFTIP nasadil customizované riešenie na báze SAP Business One. Výsledkom je zjednotenie dátovej základne a riešenie všetkých fáz obchodného prípadu od obchodnej príležitosti, cez výrobu a logistiku až po servis.

Výzvy a požiadavky

Každý projekt je kombináciou dodávky štandardných funkcionalít a zákazníckych špecifík. A práve tie kladú na dodávateľa najväčšie nároky. V prípade novovzniknutej spoločnosti DQI, ktorá vznikla odčlenením zo spoločnosti Datalan išlo o to, že sa jej procesy kreovali počas samotnej implementácie informačného systému. V prvej fáze sme teda nasadili základnú funkcionalitu IS s minimom úprav.

Až po prvom roku používania bola na základe skúseností používateľov zrealizovaná optimalizácia implementovaného riešenia po stránke procesnej a aj ergonomickej.

Výsledky a prínosy

Navrhli sme webovú aplikáciu pre jedinečnú správu číselníkov materiálov a výrobkov, ktorá zabezpečovala prepojenie SAP Business One a Windchill. Na mieru nasadeným riešením bol aj elektronický podpis pri výdaji zo skladu, evidencia práce zamestnancov na projektoch či odhlasovacie terminály pre odhlasovanie operácií a sledovanie priebehu výroby každej jednej sondy, označenej jednoznačným QR kódom. Každý predaný výrobok po novom automaticky prechádza do správy servisu. Boli vytvorené špecifické tlačové výstupy v rôznych jazykových mutáciách.

Elektronický podpis pri výdaji zo skladu

Evidencia práce zamestnancov na projektoch

Odhlasovacie terminály na sledovanie priebehu výroby

Tlačové výstupy v rôznych jazykových mutáciách

Skrátka, projekt v spoločnosti DQI preveril schopnosti SOFTIPu pripraviť zákazníkovi riešenie skutočne na mieru za podmienky využitia štandardnej funkcionality systému s použitím minima programových úprav.

Obchod a služby

SAP Business One

„Nasadenie nového informačného systému na báze SAP Business One nám v mnohom otvorilo oči a vytvorilo potenciál na ďalší rozvoj firmy.“

Igor Kočiš

DATALAN Quality Instruments
Executive Director

Použité produkty a technológie

SAP Business One

Celosvetovo najrozšírenejší ERP systém pre malé a stredné firmy prináša komplexné riešenie pre správu celého podniku od predaja a servisu až po finančné a prevádzkové aspekty.

Ekonomika

Riadenie plánovanie výroby

Analýzy a výkazníctvo

Ďalšie prípadové štúdie SAP Business One

Dohodnite si konzultáciu

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie