Kontrola kvality
sa spolieha na
SAP Business One

Zhrnutie projektu

DATALAN Quality Instruments (DQI) je lídrom na trhu vývoja a výroby systémov zameraných na kontrolu kvality v procese výroby. Spoločnosť využívala rôznorodé IS, čo spôsobovalo nejednotnosť dát a duplicitu práce. S cieľom odstrániť tento stav SOFTIP nasadil customizované riešenie na báze SAP Business One. Výsledkom je zjednotenie dátovej základne a riešenie všetkých fáz obchodného prípadu od obchodnej príležitosti, cez výrobu a logistiku až po servis.

Výzvy a požiadavky

Každý projekt je kombináciou dodávky štandardných funkcionalít a zákazníckych špecifík. A práve tie kladú na dodávateľa najväčšie nároky. V prípade novovzniknutej spoločnosti DQI, ktorá vznikla odčlenením zo spoločnosti Datalan išlo o to, že sa jej procesy kreovali počas samotnej implementácie informačného systému. V prvej fáze sme teda nasadili základnú funkcionalitu IS s minimom úprav.

Až po prvom roku používania bola na základe skúseností používateľov zrealizovaná optimalizácia implementovaného riešenia po stránke procesnej a aj ergonomickej.

Výsledky a prínosy

Navrhli sme webovú aplikáciu pre jedinečnú správu číselníkov materiálov a výrobkov, ktorá zabezpečovala prepojenie SAP Business One a Windchill. Na mieru nasadeným riešením bol aj elektronický podpis pri výdaji zo skladu, evidencia práce zamestnancov na projektoch či odhlasovacie terminály pre odhlasovanie operácií a sledovanie priebehu výroby každej jednej sondy, označenej jednoznačným QR kódom. Každý predaný výrobok po novom automaticky prechádza do správy servisu. Boli vytvorené špecifické tlačové výstupy v rôznych jazykových mutáciách.

Elektronický podpis pri výdaji zo skladu

Evidencia práce zamestnancov na projektoch

Odhlasovacie terminály na sledovanie priebehu výroby

Tlačové výstupy v rôznych jazykových mutáciách

Skrátka, projekt v spoločnosti DQI preveril schopnosti SOFTIPu pripraviť zákazníkovi riešenie skutočne na mieru za podmienky využitia štandardnej funkcionality systému s použitím minima programových úprav.

Obchod a služby

SAP Business One

„Nasadenie nového informačného systému na báze SAP Business One nám v mnohom otvorilo oči a vytvorilo potenciál na ďalší rozvoj firmy.“

Igor Kočiš

DATALAN Quality Instruments
Executive Director

Použité produkty a technológie

SAP Business One

Celosvetovo najrozšírenejší ERP systém pre malé a stredné firmy prináša komplexné riešenie pre správu celého podniku od predaja a servisu až po finančné a prevádzkové aspekty.

Ekonomika

Riadenie plánovanie výroby

Analýzy a výkazníctvo

Ďalšie prípadové štúdie SAP Business One

Dohodnite si konzultáciu

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie