SOFTIP nasadil moderný manažérsky informačný systém na podporu rozhodovania v skupine KOSIT

Profil zákazníka

Spoločnosť KOSIT a. s. bola založená v roku 2001. Je technologicky inovatívnou spoločnosťou, ktorá na profesionálnej úrovni poskytuje komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva pre komunálny sektor, priemysel, obchod ale aj v oblasti individuálnych zákazníkov. Patrí medzi najvýznamnejších hráčov na Slovensku zaoberajúcich sa týmto náročným a spoločensky veľmi citlivým priemyselným odvetvím.

Zhrnutie projektu

Spoločnosť KOSIT, ktorá sa stará o odvoz a materiálové i energetické zhodnotenie odpadu pre stovky tisíc obyvateľov východného Slovenska, ako aj o údržbu cestných komunikácií využíva už viac ako rok podnikový informačný systém SOFTIP PROFIT PLUS pre zrýchlenie a skvalitnenie svojich činností.

Táto významná spoločnosť zamestnávajúca takmer 600 pracovníkov však potrebovala získať ešte lepší prehľad o hospodárení svojich dcérskych spoločností. A preto sa rozhodla implementovať manažérsky informačný systém SOFTIP MIS, pomocou ktorého chce pre manažérov získavať ďalšie zaujímavé a potrebné informácie.

Transformácia dát na zrozumiteľné informácie

Spracovanie viacerých firiem

Konsolidácia údajov z rôznych IS

Dashboardy na podporu rozhodovania

Ide predovšetkým o vyhodnocovanie súhrnných výsledkov za dcérske spoločnosti a iné prevádzky. To jej teraz umožňujú novo nasadené reporty. Tým najpoužívanejším je Výkaz ziskov a strát (Profit & Loss Statement). Systém poskytuje pohľad na hospodárenie tak jednotlivých firiem, ako aj KOSIT Group ako celku. Ďalším benefitom je tiež konsolidovaný pohľad na hospodárske výsledky – teda s vylúčením vnútro-firemných operácií.

Hospodársky výsledok je možné si pozrieť aj za vybranú divíziu alebo hospodárske stredisko, pričom manažérsky informačný systém (MIS) rieši aj rozpočítavanie režijných nákladov na základe rôznych rozvrhových základní.

Do MISu sa importujú aj rozpočty v rôznych verziách a dokonca aj dáta zo systému pre riadenie dopravy, ktorý je nasadený v jednej z dcérskych spoločností. SOFTIP MIS potom umožňuje vyhodnotenie plnenia plánu resp. jeho porovnanie s minulým rokom.Nasadenie manažérskeho informačného systému kategórie Business Intelligence prinieslo spoločnosti KOSIT viacero prínosov. Medzi tie najvýznamnejšie patria:

Transformácia dát na zrozumiteľné informácie - Potrebné údaje sú importované do OLAP kociek, ktoré umožňujú usporiadať veľké objemy dát tak, aby boli manažmentu dostupné rýchlo a v zrozumiteľnej forme.

Spracovanie viacerých firiem - SOFTIP MIS spája dáta z viacerých firiem do jedného systému, čo umožňuje porovnanie hospodárskych výsledkov za všetky dcérske spoločnosti a prevádzky.

Konsolidácia údajov z rôznych IS - SOFTIP MIS importuje údaje z ERP systému SOFTIP PROFIT PLUS, ako aj systémov tretích strán - ako napr. pre riadenie dopravy.

Dashboardy na podporu rozhodovania - Informačný systém poskytuje manažmentu spoločnosti pohľad na dôležité ukazovatele spoločnosti prostredníctvom vizuálne atraktívnych prvkov ako sú grafy, dátové karty, teplomery, mapy a pod.

Obchod a služby

SOFTIP MIS

„Mať údaje v prehľadnej a štruktúrovanej podobe je na nezaplatenie. Najdôležitejšie však je, že zo systému môžeme kedykoľvek získať reálne očistené dáta, ktoré majú stopercentnú výpovednú hodnotu. A to je základ pre prijímanie tých správnych rozhodnutí.“

Richard Biznár

KOSIT Group
CFO

Použité produkty a technológie

SOFTIP MIS

Biznis je o správnych rozhodnutiach v správnej chvíli. Komplexné informácie pre manažérske plánovanie a rozhodovanie Vám poskytne manažérsky informačný systém kategórie BI.

Konsolidácia údajov

Dáta v zrozumiteľnej forme

Dashboardy

Ďalšie prípadové štúdie SOFTIP MIS