Unifikácia
HR procesov
v skupine spoločností

Zhrnutie projektu

Chemosvit Group predstavuje skupinu spoločností orientovaných na výrobu, zušľachťovanie a predaj flexibilných fólií, výrobkov z plastov, aj recyklovaných, polypropylénových vlákien a strojárskych výrobkov a baliacich automatov. Hlavným dôvodom, prečo sa skupina spoločností Chemosvit rozhodla pre nový IS bola zmena ERP v skupine firiem Chemosvit a Finchem. Zákazník dovtedy prevádzkoval HR agendu od personalistiky až po mzdy vo vlastnom riešení. Pre efektívne fungovanie jednotlivých spoločností v rámci celej skupiny bolo potrebné optimalizovať a zjednotiť HR procesy, odstrániť existujúce rozdiely.

Výzvy a požiadavky

V rámci skupiny Chemosvit Group bolo potrebné vytvoriť stabilné, jednotné prostredie, schopné zastrešiť procesy od plánovania obsadzovania pracovných miest, cez vzdelávanie zamestnancov a zabezpečovanie lekárskych prehliadok po spracovanie miezd. Súčasne zautomatizovať a zjednodušiť tieto procesy do maximálnej možnej miery.

Vzhľadom na dlhodobú históriu bolo pri implementácii potrebné vyriešiť určité neštandardné požiadavky na systém, podľa zaužívaných zvykov v rámci jednotlivých spoločností, ale zároveň zachovať výhody unifikovaných vstupov a výstupov.

Hlavné požiadavky:


  • vstupná analýza jednotlivých spoločností v rámci skupiny, hľadanie spoločných čŕt aj pochopenie rozdielov v procesoch medzi nimi,

  • úsilie spracovať projekt tak, aby sa pri zohľadnení rozdielov v maximálnej možnej miere unifikovali procesy,

  • samotná implementácia, prepájanie na existujúci dochádzkový systém (automatická replikácia nových zamestnancov + spätný import dochádzky do miezd cez dtb),

  • prepojenie SAP v dvoch rovinách - kmeňové dáta + výstup do UCT,

  • programovanie požadovaných dopracovaní (nastavenie automatických procesov na dopočítavanie bonusov podľa špecifických kritérií, sledovanie histórie zamestnancov naprieč všetkými spoločnosťami,

  • testovanie, školenie, podpora.


V personálnom aj mzdovom procese má každá zo spoločností vlastné špecifiká, ktoré vyplývajú z rozdielnych kolektívnych zmlúv. Používané vlastné, na mieru vyvíjané IT riešenie ORION malo byť nahradené komplexným mzdovým a personálnym riešením SOFTIP HR PLUS a SOFTIP HAPPY HR s cieľom odstrániť duplicitné činnosti, zvýšiť pooužívateľský komfort a optimalizovať procesy v spracovaní mzdovej a personálnej agendy.

Výsledky a prínosy

V rámci projektu bola zákazníkovi dopracovaná samostatná databáza všetkých zamestnancov, ktorí pracovali v jednotlivých dcérskych spoločnostiach skupiny Chemosvit a Finchem (kvôli evidencii o odpracovanej dobe). Údaje sa aktuálne využívajú pri vyplácaní jubilejných odmien, odstupného a samostatného príplatku - vekový automat.

Implementáciou riešenia získal zákazník:

Unifikácia vstupov do programu a výstupov z neho vo všetkých spoločnostiach

Modernizácia užívateľského prostredia

Reorganizáciu a optimalizáciu pracovných procesov v oblasti HR

Prácu v jednom systéme (náhrada modulov mzdy, personalistika, ...), komfortnejšia práca s dátami

Nezávislosť pri spracovaní miezd - tvorba rôznych reportov, importov, finančných transakcií

Rýchle zapracovávanie legislatívnych zmien

Online prístup k vybraným údajom vďaka webovej aplikácie, s možnosťou prístupu aj cez mobilné zariadenie

Elektronickú komunikáciu so zamestnancami prostredníctvom SOFTIP HAPPY HR

Priemysel

SOFTIP HR PLUS

SOFTIP HAPPY HR

"V minulom roku sme úspešne implementovali SOFTIP HR PLUS a tiež nadstavbový modul SOFTIP HAPPY HR, ktorý našim zamestnancom poskytuje užívateľsky príjemný portál."

Ing. Pavol Králik,MBA

CHEMOSVIT, a.s.
Predseda predstavenstva

Použité produkty a technológie

SOFTIP HR PLUS

Najrozšírenejší HR systém prináša komplexné riešenie pre moderné riadenie ľudských zdrojov presne podľa Vašich predstáv a vždy v súlade s aktuálne platnou legislatívou.

Personalistika a mzdy

Moderné nadstavbové aplikácie

Dochádzkové a stravovacie systémy

SOFTIP HAPPY HR

SOFTIP HAPPY HR prináša všetko, čo personalista, manažment aj samotní zamestnanci v oblasti HR potrebujú. A to kedykoľvek a kdekoľvek.

Multijazyčná aplikácia

Nezávislá od mzdového softvéru

Nezávislá na legislatíve

Dohodnite si konzultáciu k SOFTIP Human Resources Plus

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie