Letecké opravovne Trenčín, a.s.

Na krídlach SOFTIP HAPPY HR

Zhrnutie projektu

Letecké opravovne Trenčín, a.s. sú tradičnou letecko-opravárenskou spoločnosťou, jedinou svojho druhu na Slovensku. Opravu, generálnu opravu a modernizáciu leteckej dopravnej techniky poskytujú zákazníkom z celého sveta. Implementácia SOFTIP HAPPY HR priniesla zákazníkovi požadovanú optimalizáciu HR procesov s dôrazom na ich automatizáciu a elektronizáciu. Riešenie bolo implementované tak, aby služby a funkcionalita boli operatívne a jednoduchým spôsobom sprístupnené vybraným zamestnancom aj mimo personálneho oddelenia.

Výzvy a požiadavky

Zákazník požadoval návrh moderného softvérového riešenia pre jednotlivé procesy riadenia organizačnej štruktúry, odmeňovania, schvaľovania výkazov odpracovaných dôb a zverejňovania interných dokumentov v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Cieľom nasadenia nového riešenia bolo zefektívniť a optimalizovať spôsob spracovania papierových dokumentov a súčasne implementovať možnosti ich elektronizácie.

Výsledky a prínosy

Webová aplikácia SOFTIP HAPPY HR priniesla do rýdzo technickej spoločnosti zrýchlenie a skvalitnenie HR procesov. V súčasnosti je úplne prirodzené pracovať s personálnymi údajmi ako z pohľadu celej spoločnosti, tak z pohľadu vedúcich zamestnancov jednotlivých oddelení. Pracovníci HR oddelenia získali funkčný nástroj na elektronickú komunikáciu s vedúcimi zamestnancami a súčasne vedúci zamestnanci okamžitý prístup k relevantným údajom. Každý zamestnanec má tiež automatický prístup k vlastným personálnym dátam, ktoré môže bez zdĺhavého procesu a podľa potreby aktualizovať.

Implementáciou riešenia získal zákazník tiež možnosť definovať vlastnú organizačnú štruktúru a špecifikovať pracovné pozície. Vďaka elektronizácii schvaľovania podkladov pri mesačnom spracovávaní miezd sa výraznou mierou zrýchlila práca v rámci mzdovej agendy (oblasť odmeňovania, odpracovaného času, ...). Pracovníci mzdového a HR oddelenia, vedúci zamestnanci, žiadatelia aj schvaľovatelia oceňujú prístup k týmto dátam, ktorý je online a v štruktúrovanej elektronickej forme.

Súčasťou riešenia je tiež možnosť centrálnej evidencie interných dokumentov a smerníc spoločnosti s možnosťou riadeného prístupu k dokumentom pre všetkých zamestnancov, vedúcich zamestnancov alebo skupiny zamestnancov.

Komplexný nástroj pre spracovanie personálnych údajov

Elektronický viacúrovňový schvaľovací proces s možnosťou e-mailových notifikácií

Online prístup k údajom

Prístup z mobilného zariadenia s responzívnym dizajnom

Elektronické spracovanie údajov medzi personálnym oddelením a ostatnými oddeleniami, vedúcimi zamestnancami a zamestnancami spoločnosti

Odstránenie duplicitnej evidencie údajov

Priemysel

SOFTIP HAPPY HR

"Zavedenie SOFTIP HAPPY HR odbúralo zbytočnú administráciu v papierovej forme, zefektívnenie procesov pri pravidelnom spracovaní výplat. Zároveň sa zefektívnil schvaľovací proces, zminimalizovala sa chybovosť pri samotnom zadávaní jednotlivých mzdových zložiek do výplat zamestnancom. V reálnom čase sú k dispozícií manažérom, ale aj zamestnancom informácie o štruktúre zamestnancov, zamestnanosti a zaradenia zamestnancov v rámci spoločnosti. Zamestnanci majú k dispozícií všetky organizačné normy týkajúce sa ľudských zdrojov, príkazy GR a obežníky. Prostredníctvom Happy HR si elektronicky zasielajú žiadosti o zmene svojich osobných údajov. Aplikáciu SOFTIP HAPPY HR oceňujú najmä manažéri, ktorí majú kedykoľvek prístup k údajov o svojich zamestnancoch, vykonávajú pravidelné mesačné ohodnotenie, evidujú a zasielajú príplatky k mzde na mesačnej báze a v prípade potreby navrhujú mimoriadne odmeny na schválenie."

Veronika Luptáková

Letecké opravovne Trenčín, a.s.
Riaditeľka úseku riadenia ľudských zdrojov

Použité produkty a technológie

SOFTIP HAPPY HR

SOFTIP HAPPY HR prináša všetko, čo personalista, manažment aj samotní zamestnanci v oblasti HR potrebujú. A to kedykoľvek a kdekoľvek.

Multijazyčná aplikácia

Nezávislá od mzdového softvéru

Nezávislá na legislatíve

Dohodnite si konzultáciu k SOFTIP HAPPY HR

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie