Letecké opravovne Trenčín, a.s.

Na krídlach SOFTIP HAPPY HR

Zhrnutie projektu

Letecké opravovne Trenčín, a.s. sú tradičnou letecko-opravárenskou spoločnosťou, jedinou svojho druhu na Slovensku. Opravu, generálnu opravu a modernizáciu leteckej dopravnej techniky poskytujú zákazníkom z celého sveta. Implementácia SOFTIP HAPPY HR priniesla zákazníkovi požadovanú optimalizáciu HR procesov s dôrazom na ich automatizáciu a elektronizáciu. Riešenie bolo implementované tak, aby služby a funkcionalita boli operatívne a jednoduchým spôsobom sprístupnené vybraným zamestnancom aj mimo personálneho oddelenia.

Výzvy a požiadavky

Zákazník požadoval návrh moderného softvérového riešenia pre jednotlivé procesy riadenia organizačnej štruktúry, odmeňovania, schvaľovania výkazov odpracovaných dôb a zverejňovania interných dokumentov v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Cieľom nasadenia nového riešenia bolo zefektívniť a optimalizovať spôsob spracovania papierových dokumentov a súčasne implementovať možnosti ich elektronizácie.

Výsledky a prínosy

Webová aplikácia SOFTIP HAPPY HR priniesla do rýdzo technickej spoločnosti zrýchlenie a skvalitnenie HR procesov. V súčasnosti je úplne prirodzené pracovať s personálnymi údajmi ako z pohľadu celej spoločnosti, tak z pohľadu vedúcich zamestnancov jednotlivých oddelení. Pracovníci HR oddelenia získali funkčný nástroj na elektronickú komunikáciu s vedúcimi zamestnancami a súčasne vedúci zamestnanci okamžitý prístup k relevantným údajom. Každý zamestnanec má tiež automatický prístup k vlastným personálnym dátam, ktoré môže bez zdĺhavého procesu a podľa potreby aktualizovať.

Implementáciou riešenia získal zákazník tiež možnosť definovať vlastnú organizačnú štruktúru a špecifikovať pracovné pozície. Vďaka elektronizácii schvaľovania podkladov pri mesačnom spracovávaní miezd sa výraznou mierou zrýchlila práca v rámci mzdovej agendy (oblasť odmeňovania, odpracovaného času, ...). Pracovníci mzdového a HR oddelenia, vedúci zamestnanci, žiadatelia aj schvaľovatelia oceňujú prístup k týmto dátam, ktorý je online a v štruktúrovanej elektronickej forme.

Súčasťou riešenia je tiež možnosť centrálnej evidencie interných dokumentov a smerníc spoločnosti s možnosťou riadeného prístupu k dokumentom pre všetkých zamestnancov, vedúcich zamestnancov alebo skupiny zamestnancov.

Komplexný nástroj pre spracovanie personálnych údajov

Elektronický viacúrovňový schvaľovací proces s možnosťou e-mailových notifikácií

Online prístup k údajom

Prístup z mobilného zariadenia s responzívnym dizajnom

Elektronické spracovanie údajov medzi personálnym oddelením a ostatnými oddeleniami, vedúcimi zamestnancami a zamestnancami spoločnosti

Odstránenie duplicitnej evidencie údajov

Priemysel

SOFTIP HAPPY HR

"Zavedenie SOFTIP HAPPY HR odbúralo zbytočnú administráciu v papierovej forme, zefektívnenie procesov pri pravidelnom spracovaní výplat. Zároveň sa zefektívnil schvaľovací proces, zminimalizovala sa chybovosť pri samotnom zadávaní jednotlivých mzdových zložiek do výplat zamestnancom. V reálnom čase sú k dispozícií manažérom, ale aj zamestnancom informácie o štruktúre zamestnancov, zamestnanosti a zaradenia zamestnancov v rámci spoločnosti. Zamestnanci majú k dispozícií všetky organizačné normy týkajúce sa ľudských zdrojov, príkazy GR a obežníky. Prostredníctvom Happy HR si elektronicky zasielajú žiadosti o zmene svojich osobných údajov. Aplikáciu SOFTIP HAPPY HR oceňujú najmä manažéri, ktorí majú kedykoľvek prístup k údajov o svojich zamestnancoch, vykonávajú pravidelné mesačné ohodnotenie, evidujú a zasielajú príplatky k mzde na mesačnej báze a v prípade potreby navrhujú mimoriadne odmeny na schválenie."

Veronika Luptáková

Letecké opravovne Trenčín, a.s.
Riaditeľka úseku riadenia ľudských zdrojov

Použité produkty a technológie

SOFTIP HAPPY HR

SOFTIP HAPPY HR prináša všetko, čo personalista, manažment aj samotní zamestnanci v oblasti HR potrebujú. A to kedykoľvek a kdekoľvek.

Multijazyčná aplikácia

Nezávislá od mzdového softvéru

Nezávislá na legislatíve

Dohodnite si konzultáciu k SOFTIP HAPPY HR

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie