Postaviť firmu na nohy pomohol aj SOFTIP PROFIT PLUS

06.11.2017

SL SLOVAKIA má za sebou 96-ročnú históriu, no ešte nedávno na oslavy storočnice určite nemyslela. Keď pred troma rokmi do nej vstupoval nový akcionár, bola na dne. Vďaka viacerým ozdravným opatreniam sa však postupne dokázala vrátiť na pozície, ktoré si tento strojárenský podnik na domácom aj zahraničnom trhu zaslúži. Významné miesto v konsolidačnom úsilí malo aj zavedenie informačného systému SOFTIP PROFIT PLUS, ktorý je dnes pevne previazaný s celou firmou a napomáha širokému spektru jej procesov od dennodenných aktivít až po strategické rozhodnutia.

Foto: SL Slovakia

 

Východisková situácia pred implementáciou tohto komplexného ERP riešenia bola komplikovaná. Výroba SL SLOVAKIA prebiehala v dvoch závodoch, ktoré využívali rozdielnu informačnú platformu bez reálnych možností zjednotiť a konsolidovať logistické, ale aj výrobné procesy.

„Naším cieľom bolo zavedenie systému, ktorý by priniesol jednu dátovú základňu, umožnil modernizáciu a automatizáciu technologickej prípravy výroby, jej plánovania a riadenia,“ vysvetľuje Ing. Martin Šurka, predseda predstavenstva SL SLOVAKIA. Aj preto sa spoločnosť rozhodla pre SOFTIP PROFIT PLUS.

Navrhnuté riešenie umožnilo aj moderné riadenie materiálových tokov a ostatných výrobných nákladov s presným monitoringom skutočných nákladov. Vďaka analytickým nástrojom s využitím BI má manažment pod kontrolou plánované i reálne náklady a kvalitu výrobného procesu vrátane servisných činností. Rovnako neodmysliteľnou súčasťou SOFTIP PROFIT PLUS je komplexná správa všetkých ekonomických činností s poskytovaním kvalifikovaných informácií o chode spoločnosti z ekonomického pohľadu v reálnom čase.

 

Foto: SL Slovakia

 

Samozrejme len zavedenie nového IS na konsolidáciu firmy nestačilo. Jeho prvotné nasadenie v oboch výrobných prevádzkach, ktorého základom bola migrácia a zjednotenie nekonzistentných dát, smerovalo k centralizácii celej spoločnosti do jedného závodu v Slovenskej Ľupči. Uskutočnila sa rekonštrukcia technologických postupov, eliminovali sa vzájomné kooperačné väzby a došlo k radikálnemu skráteniu technologických a obslužných časov. Všetky tieto opatrenia pritom prebiehali za plnej prevádzky.

Výsledkom je, že informačné toky v rámci SL SLOVAKIA sú dnes zjednotené, čo výrazne uľahčuje riadenie spoločnosti. K tomu prispelo nasadenie najmodernejších nástrojov manažovania firmy s využívaním manažérskeho informačného systému SOFTIP BI, no a samozrejme aj odbúranie neefektívnej administratívy.

Nový informačný systém je plne kompatibilný s externými softvérmi využívanými v oblasti konštrukčnej prípravy výroby. Jej kvalitným plánovaním boli eliminované prestoje, čo prispelo k lepšiemu využitiu výrobných prostriedkov a teda aj ku vytvoreniu kapacít pre ďalší rozvoj produkcie čo do kvality aj kvantity.

 

Foto: SL Slovakia