Kvalita výroby vyžaduje dokonalý manažment náradia

29.09.2015

V každom segmente trhu sa stretávame s tvrdou konkurenciou. Zákazník preorientoval svoju pozornosť na kvalitu, na spoľahlivosť a na životnosť výrobkov. Všetky tieto aspekty generujú zvýšené nároky na výrobcov vo všetkých oblastiach. Zasahujú od inovačnej a technickej prípravy výroby, cez samotný výrobný proces až do servisných služieb.

 

Zaostrené na náradie

Jednou z oblastí, ktorá značne ovplyvňuje uvedené procesy, sú výrobné prostriedky. V prvej etape väčšina výrobcov v rámci inovácie a riešenia konkurenčnej výhody investovala prioritne do strojných a technologických zariadení. No s ďalším výskumom a vývojom nových produktov spojených so samotným opracovaním rôznych materiálov, expandovala na trh ponuka nového náradia. Radikálne sa zlepšuje jeho kvalita, životnosť a technologické využitie. Na jednej strane si to vyžaduje prispôsobovať technologické postupy a celú logistiku, ale čo je dôležité, do popredia vstúpila potreba riešiť komplexnú správu tohto nie lacného výrobného prostriedku.

Náradie ako také môžeme rozdeliť do viacerých skupín. Tou najrozsiahlejšou sú položky zapojené priamo do výroby, s priamym kontaktom s opracovávaným materiálom. Ďalšou skupinou je náradie používané pre kontrolu a vyhodnocovanie predpísaných a dosahovaných parametrov. V neposlednom rade sú to položky slúžiace pre optimalizáciu výrobných procesov, rôzne upínacie, montážne či logistické zariadenia.


A aké parametre sa očakávajú a sledujú pri náradí? Sú to predovšetkým:

  • kvalita a presnosť opracovania,

  • životnosť náradia v čase alebo v cykloch,

  • technologické parametre náradia (rezná rýchlosť, tepelné podmienky, rozsah použitia...),

  • predpísané metrologické parametre, životnosť, exspirácia certifikátu, periodicita ciachovania,

  • dostupnosť a kvalita servisu náradia,

  • veľmi dôležité je porovnanie výkon / cena.

 

Evidencia pokrivkáva

Z uvedeného vyplýva, že už aj náradie si vyžaduje sofistikované riešenia jeho správy a celkovej logistiky. O to viac, že nejde o lacnú záležitosť. Napriek tomu sa v praxi pri implementáciách informačných systémov stretávame s nedostatočnou evidenciou a s nesledovaním predpísaných a využívaných parametrov náradia. Sú prípady, keď naši zákazníci neaplikujú štatistické metódy v tejto oblasti. Aké to má následky?

  • nedostatočné využívanie náradia – nepomer investícia / pridaná hodnota,

  • prekročenie predpísaných parametrov – skrátená životnosť náradia, zvýšené náklady,

  • chýbajúci monitoring stavu náradia – riziko strát z prestojov,

  • primitívna správa náradia – zvýšené náklady na správu a riziko chybovosti v celom procese.

 

Veľa firiem si neuvedomuje, že nedostatočná správa a logistika v súvislosti s náradím v plnej miere spôsobujú nedostatky v riadení a maximálnom využívaní drahých strojných zariadení. To priamo ovplyvňuje znižovanie kapacít a celkovej výkonnosti firmy.

Uvedené nedostatky a riziká sú dostatočným dôvodom na to, aby firmy zaviedli plnohodnotnú správu náradia. S podporou najmodernejších softwarových riešení sa štandardne eliminujú všetky uvedené nedostatky a riziká. Najvhodnejším a správnym riešením je konzistentný systém. Teda s možnosťou aplikovať a prepojiť sofistikovanú správu náradia s aplikáciami, ktoré riešia jeho obstaranie, správu, servis, ale aj plánovanie s plnohodnotným prepojením na kapacitné plánovanie strojných a technologických kapacít. To potvrdia spoločnosti, ktoré sa pustili touto cestou. Preto odporúčame venovať náležitú pozornosť aj tejto oblasti. Investícia do riadenie procesov v správe náradia je investícia do kvality, do výrazne vyššej efektívnosti vo využívaní výrobných prostriedkov. To priamo napomáha nielen kráčať s konkurenciou, ale byť o krok pred ňou.