Dôvera online - Prepojenie na online službu Elektronickej pobočky zdravotnej poisťovne

Priama komunikácia informačných systémov SOFTIP PROFIT PLUS A SOFTIP HR PLUS s elektronickou pobočkou zdravotnej poisťovne Dôvera

Prepojenie na online službu Elektronickej pobočky Zdravotnej poisťovne Dôvera

V aplikácii R_PAM informačného systému SOFTIP PROFIT PLUS a SOFTIP HR PLUS sme sprístupnili online službu Elektronickej pobočky Zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorá priamo prepojí zamestnávateľa s dátami poisťovne bez nutnosti prihlásenia do elektronickej pobočky.
Služba šetrí čas pri podávaní výkazov a pri ostatných povinnostiach platiteľa zdravotného poistenia a eliminuje chybovosť.
Služba „Zamestnávatelia online“ Elektronickej pobočky Dôvera ZP umožňuje priamo z aplikácie:

Odoslanie

hromadného oznámenia a mesačných výkazov priamo z aplikácie R_PAM, pred odoslaním prebehne ich overenie

Overenie

poistenia zamestnanca v Dôvera ZP a či má nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky

Zobrazenie nedoplatkov

evidovaných v Dôvera ZP k aktuálnemu dátumu a času overenia

Zobraziť zamestnancov

evidovaných v Zdravotnej poisťovni Dôvera

Prihlásenie sa

do Elektronickej pobočky Dôvera ZP s použitím prihlasovacích údajov zaevidovaných v aplikácii R_PAM

Zobraziť oznamy

zverejňované Dôverou ZP o plánovaných odstávkach, obmedzeniach Elektronickej pobočky Dôvera

Prehľad novej funkcionality

Nová služba dopracovaná do aplikácie Personalistika a mzdy v informačných systémoch SOFTIP PROFIT PLUS a SOFTIP HR PLUS vám prináša nasledujúcu funkcionalitu.

Ponuka Číselníky

Pre zdravotnú poisťovňu Dôvera sa na karte “Adresa” zobrazia nové funkcie:

Prihlásenie do EP
Oznamy DZP
Stav účtu DZP
Zoznam zamestnancov

Ponuka Personalistika

Umožňuje využívať novú funkcionalitu pre zjednodušenie práce pri komunikácii s Zdravotnou poisťovňou Dôvera.

Overenie stavu poistenia
Overenie nároku na odpočet
Zmena platiteľa poistného ZP

Výkazy zdravotného poistného

V dialógovom okne „Výkazy zdravotného poistného“ sa zobrazí nové tlačidlo „Online prepojenie“, ktoré umožňuje vykonať:

Overenie
Odoslanie
Automatické prihlásenie

Prístup k funkciám služby

Služba je dostupná nastavením príslušných parametrov na novej podkarte „Online prepojenia“ v aplikačných parametroch.

Pre správne fungovanie je potrebné nastavenie prístupových údajov k elektronickej pobočke.

Prihlasovacie meno a heslo - je to isté, ako sa používa na prihlásenie sa do Elektronickej pobočky na internetovej stránke Dôvery ZP.

Objednávka podpory pri nastavení služby Dôvera online

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktné informácie

Predmet objednávky

Vyberte jednu z možností

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie

Informácie k objednávke

Odberateľ si týmto záväzne objednáva u dodávateľa služby k prepojeniu SOFTIP HR PLUS / SOFTIP PROFIT PLUS a Elektronickej pobočky ZP Dôvera.

Rozsah služieb a cena:

Konzultačné služby k prepojeniu DZP s aplikáciou R_PAM on-site vrátane zaškolenia (odporúčané pre spoločnosti s personálnymi okruhmi, prípadne viacerých užívateľov R_PAM)
Cena: 330 EUR bez DPH

Konzultačné služby k prepojeniu DZP s aplikáciou R_PAM – vzdialená telefonická podpora k nastaveniu + quick zaškolenie v rozsahu 1 hod (odporúčané pre spoločnosti, kde výplaty pre 1 organizáciu spracováva 1 mzdová účtovníčka)
Cena: 80 EUR bez DPH/ 1 hodinu

Odberateľ sa zaväzuje odmenu za predmet objednávky zaplatiť Dodávateľovi na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 14 dní.

Potvrdenie objednávky a jej kópiu v elektronickej forme zašle Dodávateľ do 5 pracovných dní na emailovú adresu uvedenú pri kontaktnej osobe Odberateľa. Dodávateľ odovzdá aplikáciu PAM so sprístupnenou funkcionalitou online prepojenia na EP ZP Dôvera prostredníctvom stránky CPZ.

Zmluvné strany sa dohodli, že táto objednávka a všetky vzťahy z nej vyplývajúce sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálne úsilie k odstráneniu prípadných sporov vyplývajúcich z tejto Objednávky vzájomnou dohodou. Termín dodávky: do 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky.