Zautomatizovaný audit pomôže ľuďom aj firme

27.03.2019

Automatizácia interných auditov? Odborníci na „skúmanie“ procesov či nastavovanie opatrení vo vnútri spoločností sa nemusia báť o prácu. No zároveň im technologický pokrok ponúka možnosti, ako si mnohé činnosti spojené s ich úlohami môžu uľahčiť, odbúrať zbytočné operácie či spoľahlivo uchovať výsledky svojich zistení. Veď kto by odmietol, keď mu šikovná aplikácia prevedie hovorené slovo do textu?

 

SOFTIP sa rozhodol využiť svoje bohaté skúsenosti v tejto oblasti a vytvoril webovú aplikáciu pre interných audítorov známu pod názvom SOFTIP AUDIT. Tá umožňuje jednoduché a prehľadné plánovanie a schvaľovanie Programu auditov, ako aj ich evidovanie a spracovanie na základe Plánov auditov.

„Už v 2004 sme zaviedli ISO 9001:2000, ktoré sme neskôr rozšírili aj o ďalšie normy. Aktuálne máme päť certifikátov a plánujeme ich ďalej rozširovať. S tým všetkým je samozrejme spojené aj pravidelné auditovanie, a tak bol vznik špeciálnej aplikácie pre túto oblasť vlastne logickým krokom. Každý, kto musí podobnými procesmi prejsť, vie, že ide o administratívne, ale i časovo náročné činnosti. Som rád, že my sme ich vďaka internému nasadeniu aplikácie SOFTIP AUDIT v nemalej miere zautomatizovali,“ vysvetľuje Martin Vlčko, finančný riaditeľ a člen predstavenstva spoločnosti SOFTIP, ktorý je zároveň  jej zmocnencom pre Integrovaný manažérsky systém.

 

Pomoc zamestnancom aj manažmentu

V mnohých organizáciách stále slúžia ako hlavné nástroje na spracovávanie dát a prípravu výstupov z nich, klasické textové či tabuľkové editory. V konečnom dôsledku sa tak podniky nepripravujú len o mnoho času (a tým aj financií), ale takto vykonávané audity pre ne znamenajú skôr otravnú povinnosť ako spôsob získavania nezávislej spätnej väzby o fungovaní jednotlivých procesov.

„Kľúčové preto bolo spojiť dva rozmery. Na jednej strane pripraviť komfortný nástroj pre zamestnancov, ktorí sa na auditovaní podieľajú. Na strane druhej vytvoriť efektívny a spoľahlivý zdroj dát pre manažment, ktorý na základe zistených faktov musí prijať správne rozhodnutie,“ hovorí Sulamit Vazagová, koordinátor Integrovaného manažérskeho systému v SOFTIPe.  

 

Sulamit Vazagová, SOFTIP

 

SOFTIP AUDIT preto umožňuje prejsť celým procesom výkonu interného auditu rýchlo, ľahko a bez zbytočnej administratívy. V praxi sa jeho prínos dá rozdeliť do troch fáz.

 

Detailná príprava

V prvej, prípravnej, uľahčuje vytváranie, schvaľovanie a uzatváranie Programu auditov na príslušný kalendárny rok, ktorý sa dá priebežne dopĺňať a aktualizovať. Pre urýchlenie jeho spracovania umožňuje načítanie údajov z organizačnej štruktúry a číselníkov.

Do prípravnej fázy spadá aj vytváranie jednotlivých Plánov auditov, do ktorých je možné okrem základných dát prevzatých z Programu dopĺňať aj upresňujúce údaje ako Cieľ auditu, Kritériá auditu, Referenčná dokumentácia atď. K dispozícii je aj možnosť načítania negatívnych zistení z prechádzajúcich auditov, ktorých odstránenie je potrebné preveriť, ako aj možnosť preddefinovania auditovaných oblastí (výberom z číselníka), ktorých preverenie je cieľom auditu (prvky ISO noriem, požiadavky nariadenia GDPR a pod.). Z vyplneného Plánu auditu aplikácia umožňuje vygenerovať Príkaz na audit a zaslať ho e-mailom zodpovedným osobám.

 

Výkon auditu? Bez problémov

Interní audítori následne môžu pristúpiť k druhej fáze, a to samotnému auditovaniu. V nej im SOFTIP AUDIT umožňuje pridať ku každej preddefinovanej oblasti poznámky a pripojiť rôzne typy dokumentov. Samozrejme operatívne dokážu dopĺňať nové auditované oblasti či pomocou mobilnej aplikácie previesť zvukový záznam reči do textovej formy a odoslať ho spolu s fotodokumentáciou pre ďalšie spracovanie v office aplikácii. V prípade potreby môžu z aplikácie odosielať operatívne úlohy s definovaním zodpovednej osoby a termínu.

Autori SOFTIP AUDIT zautomatizovali aj hodnotenie zhody – sprístupnili ho ku každej sledovanej oblasti, pričom zároveň sa dajú do Evidencie podnetov priamo zapisovať aj identifikované negatívne zistenia. Na záver je k dispozícii i generovanie tlačových výstupov podľa preddefinovaných šablón (Program auditov, Zoznam interných audítorov, Správa z auditu, ...)

 

 

Nezabudnete na žiadny podnet

Tretia fáza priamo nadväzuje na podnety (zistenia), ktoré vyplynuli z auditovania.  Aplikácia pomocou modulu Podnety a NO/PO poskytuje ich jednoduché a prehľadné evidovanie, spracovanie a sledovanie. K dispozícii je možnosť priameho zápisu podnetu z modulu Interné audity alebo zaevidovanie podnetu pochádzajúceho z iných zdrojov (napríklad externé audity, zamestnanci, zákazníci). Celý životný cyklus od evidencie až po uzavretie podnetu je transparentne sledovaný, pričom zodpovedným osobám sa automaticky posielajú e-mailové notifikácie s prepojením na priamy zápis evidovaných skutočností.

„Snažili sme sa vytvoriť komplexné riešenie, ktoré bude prínosom počas všetkých fáz interného auditu a nápravnej a preventívnej činnosti. Za 24 mesiacov od jeho nasadenia sme sa v SOFTIPe na vlastnej koži presvedčili, že nielen uľahčuje a zrýchľuje celý proces, ale má aj pozitívny psychologický efekt. Ročne sa u nás vykoná takmer 20 plánovaných a niekoľko mimoriadnych interných auditov. Po zavedení SOFTIP AUDIT sú oveľa menším strašiakom ako kedysi. Samozrejme neustále pracujeme na ďalšom vývoji aplikácie, s čím nám okrem vlastných a zákazníckych podnetov významne pomáhajú aj experti z TÜV SÜD Slovakia,“ uzatvára Sulamit Vazagová.

 

Viac informácií nájdete na stránke www.softip.sk/audit