SOFTIP rozšíril Integrovaný manažérsky systém o ďalšie tri oblasti

15.07.2020

Integrovaný manažérsky systém (IMS) spoločnosti SOFTIP úspešne absolvoval audit renomovanou certifikačnou autoritou TÜV SÜD Slovakia. Tento rok bol výnimočný tým, že k dlhodobo zavedeným manažérskym systémom SOFTIP pridal tri nové oblasti certifikácie - ISO 37001 Systém manažérstva proti korupcii, ISO 27018 Systém riadenia ochrany osobných údajov v cloude a zhodu s požiadavkami Nariadenia GDPR.

 

 

"Radíme sa tak k spoločnostiam, ktoré vnímajú kvalitu, informačnú bezpečnosť, spoločensky zodpovedné podnikanie, korektnú komunikáciu a dodržiavanie zásad fair-play, ako trvalý proces zlepšovania všetkých aspektov svojej činnosti," povedal Martin Vlčko, člen predstavenstva a zmocnenec pre IMS v spoločnosti SOFTIP.

Audítori TÜV SÜD ocenili predovšetkým zainteresovanosť manažmentu a angažovanosť zamestnancov, pokrok v zlepšovaní fungovania IMS, stabilitu, vyspelosť a firemnú kultúru spoločnosti, ako aj úroveň riadenia a reportingu. Vysoko tiež ocenili pokrok v kvalite a efektivite, ktorý dosahujeme vďaka postupnej elektronizácii kľúčových procesov spoločnosti.

Naše vlastné riešenie, SOFTIP AUDIT, predstavuje nielen pre nás, ale aj pre našich zákazníkov, významnú pomoc v spracovaní interných auditov a podnetov na nápravnú činnosť. Preddefinované auditované oblasti, workflow jednotlivých procesov, tlačové výstupy, prehľady a notifikácie sa stali mnohými auditmi overeným štandardom,“  potvrdila Sulamit Vazagová, špecialistka IMS v SOFTIPe.

 

 

Martin Vlčko, SOFTIP

 

SOFTIP má vybudovaný Integrovaný manažérsky systém (IMS) podľa medzinárodných štandardov:

ISO 9001   Systém manažérstva kvality,
ISO 10006   Systém manažérstva kvality v projektoch,
ISO 14001   Systém environmentálneho manažérstva,
ISO 37001   Systém manažérstva proti korupcii,
ISO 45001   Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
ISO/IEC 27001   Systém manažérstva informačnej bezpečnosti,
ISO/IEC 27018   Systém riadenia ochrany osobných údajov v cloude

a preukázal tiež súlad s Nariadením GDPR.

Certifikát platí pre vývoj, produkciu, implementáciu a podporu informačných a komunikačných systémov prevádzkovaných na technických prostriedkoch v lokálnej sieti, ako aj v cloude vrátane zabezpečenia ochrany osobných údajov. Pokrýva tiež poskytovanie a outsourcing konzultačných, analytických, výskumných a poradenských služieb, školenia, vzdelávanie, obchodné a marketingové činnosti v oblasti informačných a komunikačných systémov.

Integrovaný manažérsky systém je oporou fungovania našej spoločnosti a zároveň vytvára systémový základ pre integráciu akýchkoľvek ďalších štandardov a noriem“  dodal Martin Vlčko.

Integrovaný manažérsky systém v spoločnosti SOFTIP