Oznámenie SOFTIP, a.s. k projektu eKasa a produktom SOFTIP PROFIT a SOFTIP PACKET

24.06.2019

Vážení zákazníci,

spoločnosť SOFTIP, a. s. zapracovala zmeny vo svojich produktoch v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice s prepojením na systém od spoločnosti BOWA. Do dnešného dňa sme neobdržali od spoločnosti BOWA, s.r.o., Bratislava potvrdenie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska.

Z vyššie uvedeného dôvodu spoločnosť SOFTIP a. s. uzatvorila zmluvu so spoločnosťou KASO TECHNOLOGIES, s. r. o. Bratislava, ktorá už získala certifikát na pokladnice eKasa. Aktuálne pracujeme na prepojení našich produktov na systém KASO TECHNOLOGIES tak, aby boli včas k dispozícii.

Obrázok: www.financnasprava.sk

 

Národná rada SR na 46. schôdzi schválila v skrátenom legislatívnom konaní Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.  o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Novela zákona nadobudne účinnosť zverejnením v Zbierke zákonov.

Termín na zavedenie systému eKasa sa ani po novelizácii zákona nezmenil a podnikateľom sa iba predĺžil čas prechodu na nový systém bez pokút do konca roka 2019.

 

Podmienkou je, aby podnikateľ do dňa účinnosti novely zákona požiadal o pridelenie nového kódu pokladnice eKasa klient.

Podnikatelia, ktorí doteraz evidovali tržby v elektronických registračných pokladniciach (ERP) a nedisponujú eKasou, musia po 1. júli používať doterajšiu pokladnicu aj so zrušeným daňovým kódom pokladnice. Certifikované riešenie eKasy si majú čas zaobstarať do konca roka 2019. Uvedené však platí len za podmienky, že do účinnosti schválenej novely zákona požiadali o pridelenie kódu eKasa klient.

 

Ako postupovať ďalej:

  1. Požiadať o pridelenie nového kódu pokladnice eKasa klient na Finančnej správe SR, ak ste tak ešte neurobili

  2. Zaregistrovať sa na stránke PROFINESA https://dotaznik.profinesa.sk/?email=885729976%40vas_email.sk a počkať na pridelenie certifikátu spoločnosti Bowa, ktorá Vám zrealizuje zmenu na systém eKasa. 

    alebo

  3. Počkať na zapracovanie náhradného riešenia od certifikovanej spoločnosti KASO TECHNOLOGIES do našich produktov. V tom prípade bude potrebné sa oboznámiť s postupom na stránke https://www.taxisdrv.sk/objednavka_riesenia  a následne zaslať mail s predmetom „Objednavka eKASA SOFTIP“ na email: iveta@baris.sk. Následne zrealizuje dodávku spoločnosť KASO TECHNOLOGIES, s. r. o. Bratislava

  4. Využiť riešenie virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) od Finančnej správy SR. Je potrebné uvedomiť si, že sa jedná o jednoduché riešenie na evidenciu tržieb. VRP si môžete objednať na portáli Finančnej správy zdarma

 

Je len na zvážení každého podnikateľa, pre ktoré riešenie sa rozhodne.

 

Odporúčame oboznámiť sa s metodickými pokynmi a usmerneniami k prechodu na eKasu, ktoré sú zverejnené na portáli Finančnej správy SR. 
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/ekasa

 

S pozdravom

 

Marián Baranovič,

operačný riaditeľ, SOFTIP, a.s.