Audítori potvrdili kvality SOFTIP IMS

24.09.2019

Integrovaný manažérsky systém (IMS) spoločnosti SOFTIP úspešne absolvoval audit renomovanou certifikačnou autoritou TÜV SÜD Slovakia. Aj keď sa táto správa pravidelne opakuje každý rok, nie je samozrejmosťou. Naopak, aby sme mohli úspešne zvládnuť náročné trojdňové preverovanie, či plníme požiadavky jednotlivých noriem, vyžaduje si to celoročnú prácu na neustálom skvalitňovaní procesov v rámci spoločnosti.

 

V tomto roku audítori ocenili predovšetkým zainteresovanosť manažmentu a angažovanosť zamestnancov, pokrok v zlepšovaní fungovania IMS, stabilitu a firemnú kultúru spoločnosti, ako aj spôsob plánovania kapacít a vyspelosť riadenia a reportingu. Veľmi pozitívne dopadlo aj hodnotenie kvality aplikácie nariadenia GDPR v prostredí spoločnosti, ktorá vzhľadom na rozsah a nároky normy zďaleka nie je samozrejmosťou. Vysoko ocenili tiež elektronizáciu niektorých procesov z oblasti riadenia ľudských zdrojov a výkonu interných auditov.

V tom nám významne pomáha aj vlastný informačný systém SOFTIP AUDIT. Umožňuje komplexné plánovanie a spracovanie interných auditov v súlade s požiadavkami normy EN ISO 19011 Návod na auditovanie systémov manažérstva a takisto evidenciu, spracovanie a sledovanie podnetov a nápravných opatrení. „SOFTIP AUDIT predstavuje veľmi významnú pomoc v sprehľadnení a zrýchlení jednotlivých auditov. Procesy sú jasne definované od prípravy auditu až po prácu s jeho závermi,“potvrdila Sulamit Vazagová, koordinátorka IMS v SOFTIPe.

 

Sulamit Vazagová, koordinátorka IMS, SOFTIP, a. s.

 

TÜV SÜD kladne hodnotili vysokú kompetentnosť a prístup zamestnancov zúčastnených priamo na audite. „Aj preto sa chcem poďakovať nielen Sulamit, ale aj všetkým kolegom, ktorí sa významne pričinili o jeho pozitívny výsledok,“ povedal Martin Vlčko, člen predstavenstva a finančný riaditeľ SOFTIPu.

„Snažíme sa o systémový prístup k riadeniu spoločnosti a oporou je nám práve náš IMS. Jeho kľúčovými súčasťami sú okrem obvyklých požiadaviek implementovaných ISO noriem aj nie tak úplne tradičné oblasti, akými sú výskum a vývoj, no a samozrejme pravidlá pre ochranu osobných údajov. Naša spoločnosť zodpovedne pristúpila aj k Vyhláseniu o aplikovateľnosti, ktoré rozšírila nad rámec prílohy A normy ISO 27001, a to o požiadavky Nariadenia GDPR,“ doplnil.

 

Martin Vlčko, zmocnenec pre IMS, SOFTIP, a. s.

 

Integrovaný manažérsky systém v spoločnosti SOFTIP vychádza z prieniku implementácie medzinárodných noriem týkajúcich sa:

Systému manažérstva kvality EN ISO 9001,
Systému manažérstva informačnej bezpečnosti ISO/IEC 27001,
Systému manažérstva kvality v projektoch EN ISO 10006,
Systému environmentálneho manažérstva EN ISO 14001,
Systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001.

 

Certifikát platí pre vývoj, produkciu, implementáciu a podporu informačných a komunikačných systémov, poskytovanie a outsourcing konzultačných, analytických, výskumných a poradenských služieb, školenia, vzdelávanie, obchodné a marketingové činnosti v oblasti informačných a komunikačných systémov.

Integrovaný manažérsky systém v spoločnosti SOFTIP