SOFTIP AUDIT

Digitalizácia procesu interných auditov a nápravnej činnosti prináša komfort, úsporu a jednotnosť výstupov.

Zhrnutie projektu

SOFTIP patrí dlhodobo medzi najvýznamnejších poskytovateľov IT produktov a služieb na Slovensku. Ani jeho neobchádza povinnosť absolvovať interné audity v rámci zavedeného Integrovaného manažérskeho systému (ďalej len "IMS"). SOFTIP má od roku 2004 implementované ISO 9001, ktoré neskôr doplnil aj o ďalších 8 noriem. S tým všetkým je samozrejme spojený aj pravidelný výkon plánovaných a mimoriadnych interných auditov. S cieľom zjednodušiť a zefektívniť náročný proces interného auditu, získavať relevantnú spätnú väzbu vo forme jednotných výstupov v požadovanej miere a kvalite pristúpil SOFTIP k vývoju vlastného funkčného nástroja, ktorý zbavil tento náročný proces zbytočnej byrokracie a priniesol množstvo želaných benefitov nielen dovnútra spoločnosti, ale aj svojim zákazníkom. Kľúčový nástroj získal nielen zmocnenec, resp. manažér kvality, ale predovšetkým interní audítori spoločnosti. Sú to práve oni, ktorí sa musia vždy popasovať s najväčšou administratívnou záťažou a pre ktorých je digitalizácia firemných procesov pomoc na nezaplatenie.

Výzvy a požiadavky

Interný audit je vo všeobecnosti vnímaný ako dôležitý nástroj na získavanie nezávislého obrazu o fungovaní jednotlivých procesov. Rovnako uvažujú aj v spoločnosti SOFTIP. Avšak získať ochotu a spoluprácu kolegov, ktorí by popri svojej bežnej činnosti venovali čas interným auditom, nie je vôbec jednoduché. Celý proces úspešného auditovania je tiež postavený na ľuďoch, bez ich zaangažovania a prípravy by výsledok interného auditu mohol byť pre spoločnosť neuspokojivý.
Potreba kvalitnej spätnej väzby o fungovaní interných procesov pre zabezpečenie efektívneho riadenia, zjednotenie štruktúry a formy výstupov, uľahčenie a zefektívnenie práce interným audítorom, v konečnom dôsledku aj šetrenie času aj peňazí, bol pre spoločnosť SOFTIP dostatočne silný impulz vytvoriť takýto nástroj.

Výsledky a prínosy

SOFTIP AUDIT je webová aplikácia vytvorená pre riadenie procesu interných auditov (audity procesov a produktov) a nápravnej činnosti v súlade s požiadavkami EN ISO 19011 Návod na auditovanie systémov manažérstva. Umožňuje audítorom prejsť celým procesom výkonu interného auditu rýchlo, ľahko a bez zbytočnej administratívy, čo je koniec koncov veľkým prínosom pre spoločnosť, ktorá auditom prechádza. Rovnako dôležité je transparentné riešenie negatívnych zistení a podnetov, ktoré boli v rámci interných auditov identifikované. Jedno bez druhého by strácalo význam.

Prehľadná evidencia auditov a podnetov na jednom mieste

Jednoduchá a rýchla príprava a úspora času pri spracovaní auditov a podnetov

Garancia uloženia dokumentov a dôkazov auditu, logovanie zmien

Riadený prístup a zdieľanie informácií zadefinovaným skupinám užívateľov

E-maily a e-mailové notifikácie s prepojením na konkrétne miesto v aplikácii pre evidovanie výsledkov auditu a podnetov

Príprava Word dokumentov podľa šablóny zákazníka, prehľady podľa požiadaviek zákazníka

IS SOFTIP AUDIT je určený organizáciám, ktoré:


  • majú zavedené systémy manažérstva podľa štandardov ISO,

  • vykonávajú kontroly a audity,

  • spracovávajú podnety, riešia nezhody, vykonávajú nápravnú činnosť,

  • majú záujem trvalo sa zlepšovať.

Ak má byť interný audit prínosom a jeden z dôveryhodných zdrojov informácií pre efektívne a úspešné riadenie spoločnosti, tak na kvalite výstupov z neho skutočne záleží. Manažéri ocenia predovšetkým aktuálnosť informácií o tom, či a akým spôsobom sú riešené negatívne zistenia a podnety, vyplývajúce nielen z auditu ako takého, ale aj od ostatných zainteresovaných strán, ktorými sú zamestnanci alebo zákazníci.

Obchod a služby

SOFTIP AUDIT

„Procesy pod kontrolou, súlad s požiadavkami a kvalitné informácie prístupné 24/7 sú v dnešnej dobe neodmysliteľnou súčasťou riadenia každej modernej spoločnosti. "

Sulamit Vazagová

SOFTIP
Špecialista IMS

Použité produkty a technológie

SOFTIP AUDIT

Komplexné plánovanie a spracovanie interných auditov v súlade s požiadavkami normy EN ISO 19011 Návod na auditovanie systémov manažérstva. Evidencia a spracovanie podnetov a nápravných opatrení.

Detailná príprava auditu

Podpora pri výkone auditu

Podnety pod kontrolou

Dohodnite si konzultáciu k aplikácii SOFTIP AUDIT

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie