Technická príprava výroby s chirurgickou presnosťou

Zhrnutie projektu

Spoločnosť MEDIN, a.s. patrí medzi najväčších európskych výrobcov lekárskych nástrojov a implantátov pre odbor traumatológie, chirurgie, ortopédie a stomatológie. Viac ako polovicu jeho obchodného obratu tvorí export. Implementáciou nového informačného systému SOFTIP MONACO spoločnosť získala moderný systém pre efektívnu tvorbu a správu kompletnej TPV dokumentácie.

Výzvy a požiadavky

Technický informačný systém novej generácie SOFTIP MONACO v spoločnosti MEDIN nahradil dovtedy používané riešenie SYSKLASS.

Hlavné požiadavky:


  • zachovať všetky štandardné aj špeciálne pre zákazníka vytvorené funkčnosti IS SYSKLASS,

  • výrazné rozšírenie možností uskutočňovania hromadných zmien v konštrukčných aj technologických dátach v rámci štandardného zmenového riadenia,

  • existencia importných a exportných funkcií štandardných TPV systémov,

  • veľký dôraz v TPV na certifikačnú politiku (výrobca lekárskych nástrojov a implantátov),

  • implementácia a spustenie nového TPV systému v krátkom časovom období, nastavenie funkčných prenosov dát do ostatných firemných systémov: QAD (výrobný systém) / Databázy štítkov (baliace dáta výrobku, tlač štítkov),

  • zjednodušenie organizačnej štruktúry pre spravovanie zdrojov / pracovísk a zjednodušenie práce s používateľmi (zavádzanie, nastavenie prístupových práv, tvorba skupín používateľov...).


Výsledky a prínosy

Implementácia dát, a hlavne ostrý štart systému SOFTIP MONACO prebehol vo veľmi krátkom čase, s minimálnym obmedzením všetkých používateľov. V rámci plánovaného školenia sa následne väčšine používateľov systému SYSKLASS podarilo pokračovať vo svojich činnostiach v už novom TPV systéme SOFTIP MONACO.

V rámci riešenia bolo zavedené využívanie správy dokumentov (Document Managementu) IS SOFTIP MONACO na riadenie štandardných aj špecializovaných typov dokumentov - ako sú 2D konštrukčné výkresy, materiálové špecifikácie, etikety, príbalové letáky, baliace listy, či karty implantátov a ich priradenie k jednotlivým artiklom.

V rámci štandardnej zmenovej služby spoločnosť významne využíva funkčnosť hromadných zmien - táto bola na základe potrieb zákazníka pri spravovaní TPV dokumentácie doplnená o špeciálne používateľské požiadavky.

Riešenie zahŕňa importné funkcie IS SOFTIP MONACO pre importy a update TPV dokumentácie z externých zdrojov.

Vytvorené bolo dátové rozhranie pre odovzdávanie potrebných informácií do ERP QAD, ako aj systém odovzdávania informácií do tzv. databázy štítkov – externému systému pre štítkovanie obalov.

Podarilo sa odbúrať predtým používané číselníky (skladové položky, náradie komunálne i špeciálne,...) ich prevedením na úroveň položiek, kde podliehajú štandardnému zmenovému riadeniu s možnosťou využitia hromadných zmien.

Vytvorenie a naplnenie novej klasifikačnej mapy napomáha k efektívnejšej práci so všetkými položkami v systéme a je základným predpokladom nastolenia poriadku v dátach.

Zjednodušenie a sprehľadnenie práce s technickou dokumentáciou

Riadenie zmenovania technickej dokumentácie (možnosť využitia preddefinovaných scenárov), prepojenie na e-mail riešiteľov

Zvýšenie bezpečnosti TPV dát, verzovanie dokumentov, ľahká dohľadateľnosť histórie

Generátor EAN kódu pre etikety

Priemysel

SOFTIP MONACO

"Zavedením špecializovaného informačného systému pre technickú prípravu výroby SOFTIP MONACO sme dostali do rúk moderný nástroj pre skvalitnenie a zefektívnenie práce v TPV.

Richard Mrkos

MEDIN, a.s.
Projektový manažér technológie

Použité produkty a technológie

SOFTIP MONACO

Technický informačný systém novej generácie určený pre tvorbu, evidenciu a archiváciu technickej dokumentácie a následné plánovanie a riadenie výroby.

Konštrukcia

Technológia

Moduly pre obchod

Ďalšie prípadové štúdie SOFTIP MONACO

Dohodnite si konzultáciu k Informačnému systému MONACO

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie