Informačný systém
pre elektronické
verejné obstarávanie

Zhrnutie projektu

Úrad pre verejné obstarávanie je odborným garantom v oblasti verejného obstarávania, dohliada na splnenie princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov a záujemcov, ako i princípov hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov. Modernizovaný systém elektronického verejného obstarávania sa stal najpoužívanejším na Slovensku.

Výzvy a požiadavky

Pre Úrad pre verejné obstarávanie sme vyvinuli modernizovaný systém elektronického verejného obstarávania v súlade s najnovšími legislatívnymi úpravami a požiadavkou na plnú elektronizáciu procesu. Súčasťou riešenia je modul Elektronická aukcia, ktorú certifikovali súdni znalci z oblasti bezpečnosti IT a vývoja softvéru, ako aj samotný Úrad pre verejné obstarávanie.

Výsledky a prínosy

Systém svojím uvedením do praxe významným spôsobom zvýšil transparentnosť verejných obstarávaní, a tým umožnil aj výrazné zlepšenie hospodárenia s verejnými financiami. Využívaním funkčnosti informačného systému došlo k podstatnému zlepšeniu efektívnosti procesu verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov / obstarávateľov, uchádzačov, ako aj pre kontrolné orgány.

Plná elektronizácia celého procesu verejného obstarávania

Zníženie časovej náročnosti

Zvýšenie transparentnosti

Úspora nákladov

Systém EVO, najmä z dôvodu zvýšenia transparentnosti a efektívnosti procesov verejného obstarávania, umožňuje elektronickú komunikáciu aj nad rámec zákona o verejnom obstarávaní - umožňuje napríklad zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami, podporuje prípravné trhové konzultácie.

Cez systém EVO bolo v apríli 2019 riešených 49 % všetkých verejných obstarávaní / obstarávaní. O vysokej miere využívania systému hovorí aj vyhlásenie predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, p. Miroslava Hliváka, zverejnené na webovej stránke úradu.

„Modernizovaný systém EVO má od svojho spustenia 6 mesiacov a počet vyhlásených zákaziek neustále rastie. Za dané obdobie bolo vyhlásených 783 zákaziek a 217 elektronických aukcií. Finančný objem novo vyhlásených zákaziek cez systém EVO predstavuje viac ako 1,5 miliardy EUR a spolu so skonvertovanými zákazkami (teda zákazkami vyhlásenými pred 18.10.2018 a skonvertovaných do systému EVO) je to približne 4,5 miliardy EUR.“

Vytvorenie systému IS EVO zásadne zmenilo proces priebehu verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov / obstarávateľov, uchádzačov, ako aj používateľov využívajúcich systém ako kontrolný orgán. V porovnaní s papierovou formou spracovania procesu verejného obstarávania umožnil zníženie času potrebného na podávanie a spracovanie dokumentov súvisiacich s jednotlivými krokmi verejného obstarávania. Toto má nemalý vplyv na ekonomické úspory pri spracovaní verejného obstarávania, ako aj eliminovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie. Dôležitým faktorom nového riešenia je odsledovateľnosť a nepopierateľnosť jednotlivých úkonov všetkých účastníkov procesu verejného obstarávania v rámci jeho procesu.

Štátna správa a samospráva

Zákazkové riešenia

„Podľa štatistík úradu, počas troch mesiacov od spustenia modernizovaného EVO zásadne narástol počet používateľov. Kým „ staré“ EVO používalo 8,86 % užívateľov, po jeho modernizácii (18.10.2018) elektronický systém úradu využíva 48,71 % používateľov. Považujem to za dôkaz, že intenzívna práca nášho tímu, ale najmä použitie verejných peňazí bolo efektívne. Teší ma, že z projektu profitujú samotní občania, aj štátne inštitúcie.“

Miroslav Hlivák

Predseda
Úrad pre verejné obstarávanie

Použité produkty a technológie

Zákazkové riešenia

Riešenia na zákazku vynikajú predovšetkým svojou unikátnosťou a komplexnosťou. Sú založené na individuálnom prístupe a nenarušia už existujúce firemné procesy.

Informačný systém na mieru

Presne podľa potrieb zákazníka

Neustála technická a odborná podpora

Dohodnite si konzultáciu k zákazkovým riešeniam

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie