Aj interný
audit sa dá
automatizovať

Zhrnutie projektu

SOFTIP patrí medzi najvýznamnejších poskytovateľov IT produktov a služieb na Slovensku. Spoločnosť má zavedený Integrovaný manažérsky systém, ktorý so sebou prináša desiatky auditov. Vďaka internému nasadeniu aplikácie SOFTIP AUDIT sa ich podarilo v nemalej miere zautomatizovať.

Výzvy a požiadavky

SOFTIP má od roku 2004 zavedené ISO 9001:2000, ktoré neskôr doplnil aj o ďalšie normy. S tým všetkým je samozrejme spojené aj pravidelné auditovanie, čo pre SOFTIP ročne predstavuje okolo 20 plánovaných a niekoľko mimoriadnych interných auditov.

Výsledky a prínosy

SOFTIP AUDIT umožňuje našim interným audítorom prejsť celým procesom výkonu interného auditu rýchlo, ľahko a bez zbytočnej administratívy. V praxi sa jeho prínos dá rozdeliť do troch fáz.

Prehľadná evidencia auditov a podnetov

Jednoduchá a rýchla príprava a spracovanie auditov a podnetov

Garancia uloženia dokumentov a dôkazov auditu

Riadený prístup a logovanie zmien

V prvej, prípravnej, uľahčuje vytváranie, schvaľovanie a uzatváranie Programu auditov na príslušný kalendárny rok, ktorý sa dá priebežne dopĺňať a aktualizovať. Pre urýchlenie jeho spracovania umožňuje načítanie údajov z organizačnej štruktúry a číselníkov. Z vyplneného Plánu auditu je možné vygenerovať Príkaz na audit, ktorý je priamo z aplikácie zaslaný e-mailom zodpovedným osobám.

Tie následne môžu pristúpiť k druhej fáze, a to samotnému auditovaniu. V nej im SOFTIP AUDIT umožňuje pridať ku každej preddefinovanej oblasti poznámky a pripojiť rôzne typy dokumentov. Samozrejme operatívne dokážu dopĺňať nové auditované oblasti či pomocou mobilnej aplikácie previesť zvukový záznam reči do textovej formy a odoslať ho spolu s fotodokumentáciou pre ďalšie spracovanie v office aplikácii.

Zautomatizované je aj hodnotenie zhody, ktoré je sprístupnené ku každej sledovanej oblasti, pričom zároveň sa dajú do Evidencie podnetov priamo zapisovať aj identifikované negatívne zistenia. Na záver je k dispozícii i generovanie tlačových výstupov podľa preddefinovaných šablón (Program auditov, Zoznam interných audítorov, Správa z auditu, ...)

Tretia fáza priamo nadväzuje na podnety, ktoré vyplynuli z auditu. SOFTIP AUDIT pomocou modulu Podnety a NO/PO poskytuje ich jednoduché a prehľadné evidovanie, spracovanie a sledovanie. K dispozícii je možnosť priameho zápisu podnetu z modulu Interné audity alebo zaevidovanie podnetu pochádzajúceho z iných zdrojov (napríklad externé audity, zamestnanci, zákazníci).

Celý životný cyklus od evidencie až po uzavretie podnetu je transparentne sledovaný, pričom zodpovedným osobám sa automaticky posielajú e-mailové notifikácie s prepojením na priamy zápis evidovaných skutočností.

Obchod a služby

SOFTIP AUDIT

„Za dobu od nasadenia aplikácie SOFTIP AUDIT sme sa na vlastnej koži presvedčili, že nielen uľahčuje a zrýchľuje celý proces, ale má aj pozitívny psychologický efekt. Po jeho zavedení sú totiž interné audity oveľa menším strašiakom ako kedysi.“

Sulamit Vazagová

SOFTIP
špecialista IMS

Použité produkty a technológie

SOFTIP AUDIT

Komplexné plánovanie a spracovanie interných auditov v súlade s požiadavkami normy EN ISO 19011:2011 Návod na auditovanie systémov manažérstva. Evidencia a spracovanie podnetov a nápravných opatrení.

Detailná príprava auditu

Podpora pri výkone auditu

Podnety pod kontrolou

Dohodnite si konzultáciu k aplikácii SOFTIP AUDIT

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie