Aj interný audit
sa dá automatizovať

Zhrnutie projektu

SOFTIP patrí medzi najvýznamnejších poskytovateľov IT produktov a služieb na Slovensku. Spoločnosť má zavedený Integrovaný manažérsky systém, ktorý so sebou prináša desiatky auditov. Vďaka internému nasadeniu aplikácie SOFTIP AUDIT sa ich podarilo v nemalej miere zautomatizovať.

Výzvy a požiadavky

SOFTIP má od roku 2004 zavedené ISO 9001:2000, ktoré neskôr doplnil aj o ďalšie normy. S tým všetkým je samozrejme spojené aj pravidelné auditovanie, čo pre SOFTIP ročne predstavuje okolo 20 plánovaných a niekoľko mimoriadnych interných auditov.

Výsledky a prínosy

SOFTIP AUDIT umožňuje našim interným audítorom prejsť celým procesom výkonu interného auditu rýchlo, ľahko a bez zbytočnej administratívy. V praxi sa jeho prínos dá rozdeliť do troch fáz.

Prehľadná evidencia auditov a podnetov

Jednoduchá a rýchla príprava a spracovanie auditov a podnetov

Garancia uloženia dokumentov a dôkazov auditu

Riadený prístup a logovanie zmien

V prvej, prípravnej, uľahčuje vytváranie, schvaľovanie a uzatváranie Programu auditov na príslušný kalendárny rok, ktorý sa dá priebežne dopĺňať a aktualizovať. Pre urýchlenie jeho spracovania umožňuje načítanie údajov z organizačnej štruktúry a číselníkov. Z vyplneného Plánu auditu je možné vygenerovať Príkaz na audit, ktorý je priamo z aplikácie zaslaný e-mailom zodpovedným osobám.

Tie následne môžu pristúpiť k druhej fáze, a to samotnému auditovaniu. V nej im SOFTIP AUDIT umožňuje pridať ku každej preddefinovanej oblasti poznámky a pripojiť rôzne typy dokumentov. Samozrejme operatívne dokážu dopĺňať nové auditované oblasti či pomocou mobilnej aplikácie previesť zvukový záznam reči do textovej formy a odoslať ho spolu s fotodokumentáciou pre ďalšie spracovanie v office aplikácii.

Zautomatizované je aj hodnotenie zhody, ktoré je sprístupnené ku každej sledovanej oblasti, pričom zároveň sa dajú do Evidencie podnetov priamo zapisovať aj identifikované negatívne zistenia. Na záver je k dispozícii i generovanie tlačových výstupov podľa preddefinovaných šablón (Program auditov, Zoznam interných audítorov, Správa z auditu, ...)

Tretia fáza priamo nadväzuje na podnety, ktoré vyplynuli z auditu. SOFTIP AUDIT pomocou modulu Podnety a NO/PO poskytuje ich jednoduché a prehľadné evidovanie, spracovanie a sledovanie. K dispozícii je možnosť priameho zápisu podnetu z modulu Interné audity alebo zaevidovanie podnetu pochádzajúceho z iných zdrojov (napríklad externé audity, zamestnanci, zákazníci).

Celý životný cyklus od evidencie až po uzavretie podnetu je transparentne sledovaný, pričom zodpovedným osobám sa automaticky posielajú e-mailové notifikácie s prepojením na priamy zápis evidovaných skutočností.

Obchod a služby

SOFTIP AUDIT

„Za dobu od nasadenia aplikácie SOFTIP AUDIT sme sa na vlastnej koži presvedčili, že nielen uľahčuje a zrýchľuje celý proces, ale má aj pozitívny psychologický efekt. Po jeho zavedení sú totiž interné audity oveľa menším strašiakom ako kedysi.“

Sulamit Vazagová

SOFTIP
koordinátor IMS

Použité produkty a technológie

SOFTIP AUDIT

Komplexné plánovanie a spracovanie interných auditov v súlade s požiadavkami normy EN ISO 19011:2011 Návod na auditovanie systémov manažérstva. Evidencia a spracovanie podnetov a nápravných opatrení.

Detailná príprava auditu

Podpora pri výkone auditu

Podnety pod kontrolou

Dohodnite si konzultáciu k aplikácii SOFTIP AUDIT

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie